Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Obrigas formais

 1. Con carácter xeral, quen realicen exclusivamente esta actividade non teñen, para os efectos do IVE, obriga de expedir documento de facturación polas vendas, non sendo que tributen en réxime de estimación directa no IRPF, aínda que, cando o destinatario sexa empresario ou profesional ou cando o esixa para o exercicio dun dereito de natureza tributaria, deberase expedir factura. Igualmente, existirá esta obriga nos demais supostos regulados no artigo 2.2 do Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación, aprobado polo Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro.

 2. Os suxeitos pasivos están obrigados a acreditar ante os seus provedores ou ante a Aduana o feito de estar ou non sometidos ao réxime especial.

  A Axencia tributaria incorporou na súa páxina web un novo servizo de axuda «Consulta retallistas en recarga de equivalencia» onde pode consultar se o seu cliente (empresario retallista) está sometido ou non ao Réxime especial da recarga de equivalencia. O dato ofrecido por este servizo de axuda correspóndese coa situación censual na data de consulta.

 3. Os suxeitos pasivos non están obrigados a levar rexistros contables en relación co IVE.

  Excepcións:

  Se realiza outras actividades acollidas ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca ou do réxime simplificado deberá levar o Libro Rexistro de facturas recibidas, anotando separadamente as facturas que correspondan ás adquisicións de cada sector da actividade, incluídas as da recarga.

  Se realiza outras actividades acollidas ao réxime xeral ou a calquera outro réxime distinto dos anteriores deben cumprir respecto deles as obrigas xerais ou específicas. No Libro Rexistro de facturas recibidas deben anotar separadamente as facturas relativas a adquisicións correspondentes a actividades ás que sexa aplicable o réxime especial da recarga de equivalencia.

 4. Cando importen bens deberán presentar na Aduana as declaracións aduaneiras correspondentes. Cando realicen adquisicións intracomunitarias ou prodúzanse supostos de investimento do suxeito pasivo, deberán liquidar o imposto e, se é o caso, a recarga presentando o modelo 309.

 5. Cando entreguen bens a viaxeiros con dereito á devolución do imposto presentarán declaración no modelo 308 solicitando a devolución dos reembolsos aos viaxeiros, acreditados coas transferencias aos interesados ou ás entidades colaboradoras.

 6. Cando realicen entregas de bens inmobles suxeitas e non exentas ao Imposto (non sendo que se trate de entregas efectuadas en execución da garantía constituída sobre os bens inmobles) deben ingresar o imposto reportado nesas operacións, mediante o modelo 309.

 7. Cando realicen simultaneamente actividades económicas noutros sectores da actividade empresarial ou profesional, deberán ter documentadas en facturas diferentes as adquisicións de mercadorías destinadas a cada unha das distintas actividades por eles realizadas.