Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Modelos de presentación

1. Modelos de presentación periódica

RéximesModeloPeriodicidade
Modelo xeral 303 trimestral / mensual
Réximes especiais aplicables ás vendas a distancia e a determinadas
entregas interiores de bens e prestacións de servizos
369 trimestral / mensual
Réxime grupo entidades 322-353 mensual

Os suxeitos pasivos que cubran modelos de presentación periódica trimestral presentarán, no mesmo prazo que deban presentar a autoliquidación do último trimestre natural, unha declaración resumo, modelo 390, comprensiva das diferentes declaracións periódicas presentadas, con excepción de que presenten o modelo 369 e daqueles suxeitos pasivos que resulten exonerados mediante Orde do ministro de Facenda e Función Pública  da obriga de presentar esta declaración resumo anual, modelo 390 (artigo 1 da Orde EHA/3111/2009, do 5 de novembro).

As formas de presentación habilitadas para o modelo 303 son as seguintes dependendo do suxeito pasivo obrigado á presentación:

 1. As persoas físicas, non obrigadas a utilizar certificado electrónico, poderán presentar as súas declaracións mediante o sistema Cl@ve ou mediante a presentación do formulario do modelo 303 impreso xerado mediante a utilización do servizo de impresión situada na Sede electrónica (predeclaración).

 2. As entidades, non obrigadas a utilizar certificado electrónico, poderán presentar a súa declaración, mediante a presentación do formulario do modelo 303 impreso xerado mediante a utilización do servizo de impresión situada na Sede electrónica (predeclaración).

 3. Os obrigados á utilización dun certificado electrónico recoñecido: As Administracións Públicas, aqueles obrigados tributarios adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes ou a algunha das Unidades de Xestión de Grandes Empresas, os obrigados tributarios cuxo período de liquidación coincida co mes natural, e as entidades que teñan a forma xurídica de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada.

Na páxina web da Axencia Tributaria incorpórase un servizo de axuda á formalización do modelo 303 para arrendadores que pode ser utilizado exclusivamente por arrendadores de locais e vivendas urbanas que non leven a cabo outro actividade, e sempre que durante o trimestre non realizasen operacións de arrendamento con opción de compra, servizos complementarios de hostalaría ou Adquisicións de bens ou servizos a provedores estranxeiros ou establecidos nas Canarias, Ceuta ou Melilla. Así mesmo, incorpórase o servizo de axuda á confección do modelo 303 para autónomos ou PEMES que cumpran determinados requisitos (non apliquen pro rata nin sectores diferenciados, non realicen operacións de comercio exterior, non teñan clientes que estean en recarga de equivalencia, non estean incluídos en réxime de caixa nin sexan destinatarios do mesmo, non teñan operacións en que aplíquese a investimento de suxeito pasivo).

Por último, lémbrase que na páxina web da Axencia Tributaria incorporouse tamén o servizo de axuda «Pre303.Un servizo para todos» para a formalización do modelo 303 dispoñible para TODOS os contribuíntes segundo o seu perfil de actividade.

As formas de presentación habilitadas para o modelo 390 son as seguintes:

 • Con certificado electrónico. Poderá ser utilizado por todos os suxeitos pasivos. Non obstante, é obrigatorio o seu uso para os suxeitos pasivos inscritos no Rexistro de devolución mensual, aqueles que teñan a condición de gran empresa ou estean adscritos á Delegación Central de Grandes Contribuíntes, os que tributen en Réxime especial do grupo de entidades, as Administracións Públicas, así como aqueles que teñan forma xurídica de sociedade anónima ou sociedade de responsabilidade limitada.

 • Con Cl@ve ou sistema de sinatura con clave de acceso nun rexistro previo como usuario establecido. Este sistema poderá ser utilizado por todas as persoas físicas non obrigadas á utilización de certificado electrónico.

A presentación dos modelos 322 e 353 deberase efectuar de forma obrigatoria por vía telemática a través de Internet con certificado electrónico recoñecido.

A presentación do modelo de autoliquidación 369 «Imposto sobre o Valor Engadido. Autoliquidación dos réximes especiais aplicables aos suxeitos pasivos que presten servizos a persoas que non teñan a condición de suxeitos pasivos, que efectúen vendas a distancia de bens e certas entregas interiores de bens», poderá realizarse:

 • Polos suxeitos pasivos acollidos ao «Réxime exterior á Unión »con certificado electrónico recoñecido.

 • Polos suxeitos pasivos acollidos ao «Réxime da Unión »ou ao «Réxime de importación» con certificado electrónico recoñecido e con Cl@ve, se o suxeito pasivo é unha persoa física.

2. Modelos de presentación non periódica

Deberán presentar autoliquidación especial de carácter non xornal, os seguintes suxeitos pasivos polas operacións suxeitas indicadas e nos modelos que se sinalan a continuación:

Obrigados

Operacións

Modelo

Particulares
 • Entrega intracomunitaria de medios de transporte novo (solicitude de devolución)
308
 • Adquisición intracomunitaria de medios de transporte novo
 • Operacións totais ou parcialmente non-pagadas, cuxa base impoñible se modifica
309
Persoas xurídicas non empresarios
 • Entrega intracomunitaria de medios de transporte novo (solicitude de devolución)
308
 • Adquisición intracomunitaria de medios de transporte novo
 • Adquisición intracomunitaria bens
 • Investimento do suxeito pasivo
 • Operacións totais ou parcialmente non-pagadas, cuxa base impoñible se modifica
309
Suxeitos pasivos que realicen só operacións sen dereito a dedución
 • Adquisición intracomunitaria de medios de transporte novo
 • Adquisición intracomunitaria bens
 • Investimento do suxeito pasivo
 • Operacións totais ou parcialmente non-pagadas, cuxa base impoñible se modifica
309
Suxeitos pasivos acollidos á recarga de equivalencia
 • Adquisición intracomunitaria de medios de transporte novo
 • Adquisición intracomunitaria bens
 • Investimento do suxeito pasivo
 • Entregas de bens inmobles suxeitas e non exentas
309
 • Reintegro de cotas reembolsadas a viaxeiros
308
 • Operacións totais ou parcialmente non-pagadas, cuxa base impoñible se modifica
309
Suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca
 • Adquisición intracomunitaria de medios de transporte novo
 • Adquisición intracomunitaria bens
 • Investimento do suxeito pasivo
 • Entregas de bens de investimento, de natureza inmobiliaria suxeitas e non exentas
 • Ingreso das regularizacións practicadas como consecuencia do inicio da aplicación do réxime especial
 • Reintegro das compensacións indebidamente percibidas
309
 • Reintegro de compensacións a suxeitos pasivos acollidos ao réxime especial da agricultura, gandaría e pesca
341
 • Operacións totais ou parcialmente non-pagadas, cuxa base impoñible se modifica
309
Transportistas de viaxeiros ou de mercadorías en réxime simplificado
 • Adquisición de medios de transporte, afectos á devandita actividade, de categoría N1, N2 e N3 e que soliciten a devolución das cotas de IVE soportado na súa adquisición
308
Empresarios ou profesionais adxudicatarios en poxas administrativas ou xudiciais
 • Entregas de bens ou prestacións de servizos no marco dos procedementos de execución forzosa agás entregas de bens inmobles
309
Persoas xurídicas, empresarios ou profesionais art. 5.Catro LIVE
 • Adquisicións intracomunitarias de servizos
309
Entes públicos ou establecementos privados de carácter social
 • Solicitude de devolución de cotas non deducidas totalmente na adquisición de bens obxecto de entrega posterior a Organismos recoñecidos que os exporten no marco de actividades humanitarias
308
Beneficiarios do tipo reducido art. 91.Dous.1.4º LIVE
 • Incumprimento requisitos para beneficiarse da aplicación do tipo reducido nas operacións de entrega e adquisición intracomunitaria de vehículos
309