Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

As autoliquidacións do IVE

Cada suxeito pasivo presentará un único modelo de declaración por período de liquidación, con independencia do tipo de actividade realizada para os efectos do IVE. A presentación da autoliquidación realizarase incluso nos períodos en que non existan cotas reportadas nin se practique dedución de cotas soportadas ou satisfeitas, agás cando se trate de declaracións non periódicas que só se presentarán cando se realice o feito que motiva a súa presentación.

Os suxeitos pasivos deben presentar unha autoliquidación única en cada período de liquidación, agás:

  • Nos casos en que a Administración tributaria autorice a presentación conxunta, nunha soa declaración, das autoliquidacións correspondentes a diversos suxeitos pasivos.

  • No caso de que o suxeito pasivo fose declarado en concurso, en cuxo caso, deberán presentarse dous declaracións-liquidacións polo período de liquidación trimestral ou mensual en que se declarase o concurso, unha referida aos feitos impoñibles anteriores á devandita declaración e outra referida aos posteriores.

  1. Modelos de presentación
  2. Prazos de presentación
  3. Formas de presentación