Saltar ao contido principal
Manual práctico IVA 2021

As autoliquidacións do IVA

Cada suxeito pasivo presentará un único modelo de declaración por período de liquidación, con independencia do tipo de actividade realizada para os efectos do IVA.A presentación da autoliquidación realizarase mesmo nos períodos nos que non existan cotas devindicadas nin se practique dedución de cotas soportadas ou satisfeitas, salvo cando se trate de declaracións non periódicas que só se presentarán cando se realice o feito que motiva a súa presentación.

Os suxeitos pasivos deben presentar unha autoliquidación única en cada período de liquidación, salvo:

  • Nos casos nos que a Administración tributaria autorice a presentación conxunta, nunha soa declaración, das autoliquidacións correspondentes a diversos suxeitos pasivos.

  • No caso de que o suxeito pasivo fose declarado en concurso, en cuxo caso, deberán presentarse dúas declaracións-liquidacións polo período de liquidación trimestral ou mensual no que se declarase o concurso, unha referida aos feitos impoñibles anteriores á devandita declaración e outra referida aos posteriores.

  1. Modelos de presentación
  2. Prazos de presentación
  3. Formas de presentación