Saltar ao contido principal
Manual práctico IVE 2021.

Prazos de presentación

1. Autoliquidacións trimestrais

  • Do 1 ao 20 do mes seguinte ao período de liquidación (abril, xullo, outubro).

  • A autoliquidación do cuarto trimestre do ano, presentarase do 1 ao 30 de xaneiro.

    Neste prazo tamén deberá presentarse, se é o caso, a declaración resumo anual, modelo 390.

2. Autoliquidacións mensuais

Do 1 ao 30 do mes seguinte ao período de liquidación, ou ata o último día do mes de febreiro no caso da autoliquidación correspondente ao mes de xaneiro.

3. Autoliquidacións non periódicas

As autoliquidacións non periódicas soamente presentaranse naqueles períodos en que se realizasen as operacións polas que o suxeito pasivo está obrigado a liquidar o imposto. Os prazos son os mesmos que os establecidos para as autoliquidacións trimestrais: do 1 ao 20 de abril, xullo e outubro, e do 1 ao 30 de xaneiro.

Excepcións:

Cando se trate de adquisición intracomunitaria de medios de transporte novo: trinta días naturais desde a operación e, en calquera caso, antes da súa matriculación definitiva (modelo 309).

Suxeitos pasivos ocasionais polas entregas de medios de transporte novo: trinta días naturais desde a entrega (modelo 308).

Suxeitos pasivos transportistas en réxime simplificado pola adquisición de medios de transporte de categoría N1, N2 e N3 afectos á actividade: 20 días naturais do mes seguinte a aquel no que se realizou a adquisición (modelo 308).

Procedementos xudiciais ou administrativos de execución forzosa: un mes contado desde o pagamento do importe da adxudicación, non podendo procederse á devandita presentación con anterioridade á expedición da factura que documenta a operación (modelo 309).

Os suxeitos pasivos que teñan a consideración de Ente Público ou de establecemento privado de carácter social polas operacións realizadas no marco de actividades humanitarias: tres meses desde que se realizase a entrega de bens que orixina o dereito á devolución (modelo 308).

Nota:

No caso de que o último día de presentación da autoliquidación de IVE sexa inhábil (o sábado é día inhábil) a data límite de presentación trasládase ao día hábil inmediato posterior.