Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Terminis de presentació

1.Autoliquidacions trimestrals

  • De l'1 al 20 del mes següent al període de liquidació (abril, juliol, octubre).

  • L'autoliquidació del quart trimestre de l'any, es presentarà de l'1 al 30 de gener.

    En aquest termini també s'haurà de presentar, en el seu cas, la declaració resum anual, model 390.

2.Autoliquidacions mensuals

De l'1 al 30 del mes següent al període de liquidació, o fins a l'últim dia del mes de febrer en el cas de l'autoliquidació corresponent al mes de gener.

3.Autoliquidacions no periòdiques

Les autoliquidacions no periòdiques només es presentaran en aquells períodes en què s'hagin realitzat les operacions per les quals el subjecte passiu està obligat a liquidar l'impost.Els terminis són els mateixos que els establerts per a les autoliquidacions trimestrals:de l'1 al 20 d'abril, juliol i octubre, i de l'1 al 30 de gener.

Excepcions:

Quan es tracti d'adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous: trenta dies naturals des de l'operació i, en qualsevol cas, abans de la seva matriculació definitiva (model 309).

Subjectes passius ocasionals pels lliuraments de mitjans de transport nous: trenta dies naturals des del lliurament (model 308).

Subjectes passius transportistes en règim simplificat per l'adquisició de mitjans de transport de categoria N1, N2 i N3 afectes a l'activitat: 20 dies naturals del mes següent a aquell en el qual s'ha realitzat l'adquisició (model 308).

Procediments judicials o administratius d'execució forçosa: un mes a comptar des del pagament de l'import de l'adjudicació, no podent procedir-se a l'esmentada presentació anteriorment a l'expedició de la factura que documenta l'operació (model 309).

Els subjectes passius que tinguin la consideració d'Ens Públic o d'establiment privat de caràcter social per les operacions realitzades en el marc d'activitats humanitàries: tres mesos des que s'hagi realitzat el lliurament de béns que origina el dret a la devolució (model 308).

Nota:

En cas que l'últim dia de presentació de l'autoliquidació de IVA sigui inhàbil (dissabte és dia inhàbil) la data límit de presentació es trasllada al dia hàbil immediat posterior.