Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Les autoliquidacions del IVA

Cada subjecte passiu presentarà un únic model de declaració per període de liquidació, amb independència del tipus d'activitat realitzada a efectes del IVA.La presentació de l'autoliquidació es realitzarà fins i tot en els períodes en què no existeixin quotes meritades ni es practiqui deducció de quotes suportades o satisfetes, tret de quan es tracti de declaracions no periòdiques que només es presentaran quan es realitzi el fet que motiva la seva presentació.

Els subjectes passius han de presentar una autoliquidació única en cada període de liquidació, tret de:

  • En els casos en els quals l'Administració tributària autoritzi la presentació conjunta, en una sola declaració, de les autoliquidacions corresponents a diversos subjectes passius.

  • En el cas que el subjecte passiu hagi estat declarat en concurs, en el cas del qual, s'hauran de presentar dues declaracions-liquidacions pel període de liquidació trimestral o mensual en què s'hagi declarat el concurs, una de referida als fets imposables anteriors a l'esmentada declaració i una altra de referida als posteriors.