Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Formes de presentació

ModelA ingressarPer retornarA compensar o sense activitat
303 La presentació serà amb caràcter general per via electrònica.
No obstant això, quan els subjectes passius no obligats a la utilització del certificat electrònic, presentin el model 303 en format imprès generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu electrònica, la predeclaració es presentarà:
En qualsevol entitat de dipòsit situada en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria. En l'entitat de dipòsit situada en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria on es desitgi rebre la devolució o en la Delegació o Administració de la AEAT corresponent al domicili fiscal del declarant. Per correu certificat o entrega personal en la Delegació o Administració de la AEAT corresponent al domicili fiscal del declarant.
322, 353, 369, 308, 341 S'estableix la presentació obligatòria per via electrònica per als esmentats models
309 La presentació serà amb caràcter general per via electrònica.
No obstant això, quan els subjectes passius presentin el model 309 en format imprès generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu electrònica la predeclaració es presentarà:
En qualsevol entitat de dipòsit situada en territori espanyol que actuï com a col·laboradora en la gestió recaptatòria. --- ---
390 Electrònicament per internet