Salta al contingut principal

Manual pràctic IVA 2021.

Portada del manual pràctic d'IVA 2021

Aquesta publicació té efectes merament informatius

 1. Número d'identificació de la publicació (NIPO)
 2. Capítol 1. Novetats a destacar el 2021
 3. Capítol 2. Introducció
 4. Capítol 3. Entregues de béns i prestacions de serveis realitzades per empresaris i professionals
 5. Capítol 4. Subjectes passius. Repercussió. Meritació. Base imposable i Tipus impositiu
 6. Capítol 5. Deduccions i devolucions
 7. Capítol 6. Els règims especials a l'IVA
 8. Capítol 7. La fiscalitat de les PIMES. El règim simplificat
 9. Capítol 8. La gestió de l'impost sobre el valor afegit
 10. Capítol 9. Les declaracions informatives de l'IVA. Models 390 i 349
 11. Capítol 10. Obligacions formals dels subjectes passius de l'IVA: Factures i Llibres Registre
 12. Apèndix normatiu
 13. Índex de models