Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Procediment d'inscripció en el registre de devolució mensual

Les sol·licituds d'inscripció en el registre es presentaran el mes de novembre de l'any anterior a aquell en què hagin d'assortir efectes.La inscripció en el registre es realitzarà des del dia 1 de gener de l'any en què hagi d'assortir efectes.No obstant això, els subjectes passius que no hagin sol·licitat la inscripció en el registre en el termini establert en el paràgraf anterior, així com els empresaris o professionals que no hagin iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals però hagin adquirit béns o serveis amb la intenció, confirmada per elements objectius, de destinar-los al desenvolupament de tals activitats, podran igualment sol·licitar la seva inscripció en el registre durant el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques.En ambdós casos, la inscripció en el registre assortirà efectes des de l'endemà a aquell en el qual finalitzi el període de liquidació de les esmentades autoliquidacions.

L'entitat dominant d'un grup que vagi a optar per l'aplicació del règim especial del grup d'entitats, en el qual totes elles hagin acordat, així mateix, sol·licitar la inscripció en el registre, haurà de presentar la sol·licitud conjuntament amb l'opció per l'esmentat règim especial, en la mateixa forma, lloc i termini que aquesta, assortint efectes des de l'inici de l'any natural següent.En el supòsit que els acords per a la inscripció en el registre s'adoptessin posteriorment, la sol·licitud s'haurà de presentar durant el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques, assortint efectes des de l'endemà a aquell en el qual finalitzi el període de liquidació de les esmentades autoliquidacions.

La presentació de sol·licituds d'inscripció en el registre fora dels terminis establerts comportarà la seva desestimació i arxiu sense més tràmit que el de comunicació al subjecte passiu.

Els subjectes passius podran entendre desestimada la sol·licitud d'inscripció en el registre si transcorreguts tres mesos des de la seva presentació, no han rebut notificació expressa de la resolució de l'expedient.

L'incompliment d'algun dels requisits establerts en l'apartat anterior, o la constatació de la inexactitud o falsedat de la informació censal facilitada a l'Administració Tributària, serà prou causa per a la denegació de la inscripció en el registre o, en cas de tractar-se de subjectes passius ja inscrits, per a l'exclusió per l'Administració Tributària de l'esmentat registre.

L'exclusió del registre assortirà efectes des del primer dia del període de liquidació en què s'hagi notificat el respectiu acord i determinarà la inadmissió de la sol·licitud d'inscripció durant els tres anys següents a la data de notificació de la resolució que acordi la mateixa.

Els subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual estaran obligats a romandre en ell almenys durant l'any per al qual es va sol·licitar la inscripció o tractant-se de subjectes passius que hagin sol·licitat la inscripció durant el termini de presentació de les autoliquidacions periòdiques o d'empresaris o professionals que no hagin iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals, almenys durant l'any en el qual sol·liciten la inscripció i l'immediat següent.

Les sol·licituds de baixa voluntària en el registre es presentaran el mes de novembre de l'any anterior a aquell en què hagin d'assortir efectes (desembre en el cas de grups que apliquin el règim especial del grup d'entitats regulat al Capítol IX del Títol IX de la Llei del IVA).

Els subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual hauran de presentar les seves autoliquidacions de l'impost exclusivament per via telemàtica i amb periodicitat mensual.