Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut

L'article 64.4 del RIVA estableix el contingut del llibre registre de les factures rebudes.No obstant això, s'ha d'advertir que la informació a recollir en aquest llibre és més gran en el cas de tractar-se de subjectes passius obligats a portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica.

1.Amb caràcter general, al llibre registre de factures rebudes els empresaris o professionals hauran de numerar correlativament totes les factures, justificants comptables i documents de duanes corresponents als béns adquirits o importats i als serveis rebuts en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, tot això amb independència de què l'operació aquest no subjecta, subjecta i no exempta o eximeix.

Com veurem en analitzar el contingut del llibre registre de factures rebudes portat a través de la Seu electrònica, aquest número correlatiu s'ha de substituir pel número de la factura assignat per l'emissor.

Els esmentats documents s'anotaran al Llibre Registre de factures rebudes.

En particular, s'anotaran les factures corresponents als lliuraments que donin lloc a les adquisicions intracomunitàries de béns subjectes a l'impost efectuades per empresaris i professionals.

Igualment, s'hauran d'anotar les factures o justificants comptables expedits per qui va realitzar el lliurament de béns o la prestació de serveis en els casos d'inversió del subjecte passiu.

Finalment, s'hauran d'anotar per separat les factures rectificatives a què es refereix l'article 15 del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

Segons s'estableix a l'article 64.4 del RIVA, a l'esmentada anotació es consignarà el seu número de recepció, la data d'expedició, la data de realització de les operacions, en cas que sigui diferent de l'anterior i així consti a l'esmentat document, el nom i cognoms, raó social o denominació completa i número d'identificació fiscal de l'obligat a la seva expedició, la base imposable, determinada conforme als articles 78 i 79 de la Llei del IVA, i, en el seu cas, el tipus impositiu i la quota tributària.

D'acord a aquesta redacció, el contingut dels seients que conformen el llibre registre de factures rebudes serà el següent:

Núm. de recepcióData d'expedicióData de realització operacions
(si és diferent a la data d'expedició)
Cognoms i nom, raó social o
denominació completa de l'obligat a expedir
NIF de l'obligat a expedirBI
(arts.78 y 79)
TipusQuota
--- --- --- --- --- --- --- ---

Tal com s'ha esmentat al capítol 6 d'aquest Manual, si l'operació s'ha efectuat conforme al règim especial del criteri de caixa, s'hauran d'incloure addicionalment les mencions a la data del pagament (parcial o total), l'import pagat i el mitjà de pagament utilitzat.

2.Per als subjectes passius que tinguin l'obligació de portar els Llibres registre de l'Impost a través de la Seu electrònica, de forma addicional al contingut recollit en els paràgrafs anteriors, s'haurà d'incloure el següent detall per cada registre de factura, justificant comptable i document d'Aduanas corresponent a béns adquirits o importats i als serveis realitzats en el desenvolupament de la seva activitat empresarial o professional, tot això amb independència que l'operació sigui no subjecta, subjecta i no exempta o eximeix, la següent informació:

 • En primer lloc i com a única diferència de gran importància amb la informació coincident recollida al llibre registre de factures rebudes tradicional, entenent com a tal el que no s'emporta a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, és que el número de recepció utilitzat se substitueix pel número, i en el seu cas, sèrie que figuri a la factura. En el cas de documents d'Aduanas el número de factura a consignar és el número del document duaner (DUA).

 • Tipus de factura expedida, indicant si es tracta d'una factura completa o, simplificada, així com si el registre respon un seient resum de factures.

 • Identificació, en el seu cas, de si es tracta d'una rectificació registral a què es refereix l'article 70 d'aquest Reglament.

 • Descripció de les operacions.

 • Les mencions corresponents als règims especials de grup d'entitats (nivell avançat), agències de viatges, béns utilitzats, objectes d'art o d'antiguitats i objectes de col·lecció, criteri de caixa, així com la menció a què l'operació és objecte de inversió del subjecte passiu, o que la mateixa s'ha expedit en virtut d'una autorització en matèria de facturació o registrat a l'empara d'una autorització en matèria de simplificació de registre.

 • Quota tributària deduïble corresponent al període de liquidació en què es realitza l'anotació.Les regularitzacions de les deduccions no es registren al llibre registre, sense perjudici que hagin de constar en les autoliquidacions corresponents.

 • Període de liquidació en el qual es registren les operacions a què es refereixen les factures rebudes.

 • Data de registre comptable de la factura, del justificant comptable o del document d'Aduanas.

Com a conseqüència de l'eliminació d'altres obligacions formals (model 347, model 340 i model 390), s'han d'informar una sèrie de qüestions addicionals a les tradicionalment informades als llibres registre.Aquesta informació que es desenvolupa a través de l'Ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, és la següent:

 • Identificació de les factures rebudes corresponents a operacions d'arrendament de locals de negoci.

 • Les persona o entitats que es refereix l'article 94.1 i 2 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, han d'informar de les adquisicions de béns o serveis al marge de qualsevol activitat empresarial o professional.

Finalment, també s'ha d'informar en aquest llibre registre, però només amb caràcter anual, durant els trenta primers dies del mes de gener següent a l'exercici a què es refereixin, i de forma agrupada:

 • Les agències de viatges que expedeixin les factures a què es refereix la disposició addicional quarta del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, hauran d'informar de les prestacions de serveis de transport de viatgers i dels seus equipatges per via aèria que es refereix l'apartat 7.b) d'aquesta disposició addicional quarta.

 • Les entitats asseguradores hauran igualment d'informar de les operacions d'assegurances, en els mateixos termes que venien informant en les declaracions informatives, model 347 i 340, pels imports de les indemnitzacions o prestacions satisfetes.

3.Els documents de facturació rebuts s'anotaran un a un, però s'admet realitzar un seient resum de les factures rebudes en una mateixa data, en el que es faran constar els números inicial i final de les factures rebudes assignats pel destinatari, sempre que procedeixin d'un únic proveïdor, la suma global de la base imposable i la quota impositiva global i si les operacions es troben afectades pel règim especial del criteri de caixa (incloent-se en aquest cas la menció), sempre que l'import de les operacions documentades a les factures agrupades no excedeixi en el seu total conjunt de 6.000 euros, i en cada una d'elles de 500 euros, IVA no inclòs.

Igualment serà vàlida l'anotació d'una mateixa factura a diversos seients correlatius quan inclogui operacions que tributin a diferents tipus impositius.