Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut

El model 390 corresponent a la declaració-resum anual de IVA es divideix en tretze apartats diferents que faciliten el seu emplenament:

 1. Subjecte passiu: és l'espai destinat per a l'emplenament de les dades identificatives del subjecte passiu.

  Serà precís marcar les caselles corresponents al registre de devolució mensual, règim especial de grup d'entitats per a aquells subjectes passius inclosos en aquests supòsits, règim especial del criteri de caixa i en el seu cas, informació sobre la declaració de concurs de creditors.

 2. Meritació:en aquest apartat s'indica l'any a què es refereix la declaració.En aquest apartat també s'indica si la declaració que es presenta té el caràcter de substitutiva d'una altra d'anterior, quan aquest sigui el cas.Addicionalment, es recull una casella per identificar si es tracta d'una declaració substitutiva quan la causa de la seva presentació sigui exclusivament la rectificació d'autoliquidacions del període objecte de declaració per haver estat declarat en concurs de creditors.

 3. Dades estadístiques: es realitzarà una breu descripció de les activitats desenvolupades, s'esmentarà l'epígraf de l'Impost sobre Activitats Econòmiques i la qualificació estadística de les activitats que realitza el subjecte passiu (empresarial, professional, llogatera, agropecuària), així com el fet, quan aquest sigui el cas, que es tracta d'activitats no subjectes a l'Impost sobre Activitats Econòmiques.En el supòsit de subjectes passius que no estan donats d'alta en el IAE i no hagin iniciat la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals, s'indicarà aquesta circumstància.

  Així mateix, s'indicarà si ha efectuat l'any operacions per les quals tingui obligació de presentar la declaració anual amb terceres persones.

  En cas de trobar-se acollit al procediment de presentació conjunta de les autoliquidacions, cal consignar les dades de l'entitat que hagi assumit la presentació de les declaracions.

 4. Dades del representant i firma de la declaració: en el cas que el subjecte passiu sigui una comunitat de béns, una herència jacent o una entitat mancada de personalitat jurídica o si, tractant-se d'una persona física, actua per mitjà de representant, s'hauran de consignar les dades del mateix.

  Si es tracta d'una persona jurídica, s'indicarà les dades dels seus representants legals.

 5. Operacions realitzades en règim general: aquest apartat està dedicat a efectuar la liquidació de l'impost corresponent a aquelles operacions que no estiguin incloses en el règim simplificat i per les quals el subjecte passiu hagi de realitzar autoliquidació de l'impost.

  L'estructura de la liquidació del IVA meritat s'efectua seguint els diferents règims en què pot tributar el subjecte passiu:general, criteri de caixa, béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, agències de viatges, indicant separadament les bases imposables gravades a cada un dels tipus impositius vigents i les quotes meritades.Els subjectes passius que optin per aplicar el règim especial avançat del grup d'entitats previst a l'article 163 sexies.cinco de la LIVA , consignaran de forma separada les operacions intragrupo en les quals la base imposable es valorarà al cost, d'acord amb l'establert a l'article 163 octies de la LIVA.

  Es farà constar el IVA meritat en les adquisicions intracomunitàries de béns i serveis i per inversió del subjecte passiu.

  Es consignaran de forma separada les modificacions de bases i quotes d'exercicis gravats a tipus impositius diferents, o si s'han produït modificacions per concurs de creditors o crèdits incobrables, o si les modificacions de bases i quotes corresponen a operacions intragrupo.

  Finalment, es consignarà de forma separada la base, el tipus i la quota del recàrrec d'equivalència meritat en aquelles operacions els destinataris de les quals siguin subjectes passius sotmesos a aquest règim especial, així com les modificacions en els mateixos casos anteriorment esmentats.

  Quan al IVA deduïble, es desagrega en béns i serveis corrents i béns d'inversió, separant el procedent d'adquisicions de béns i prestacions de serveis interiors, adquisicions intracomunitàries i importacions, així com el de les operacions intragrupo.

  També s'indicarà l'import de les compensacions satisfetes a subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, així com les rectificacions de les deduccions i de les deduccions per operacions intragrupo, la regularització per béns d'inversió adquirits en períodes anteriors incloent-se, en el seu cas, la regularització de deduccions anteriors a l'inici de la realització de lliuraments de béns o prestacions de serveis corresponents a activitats empresarials o professionals i la regularització per l'aplicació del percentatge definitiu de prorrata.

 6. Operacions realitzades en règim simplificat: igual com es va realitzar en el règim general, en l'apartat destinat al règim simplificat es realitzarà la liquidació del IVA de les activitats acollides a l'esmentat règim especial, sempre que existeixi obligació de presentar aquesta declaració-resum.

  S'indicarà l'epígraf de cada una de les activitats desenvolupades pel subjecte passiu en aquest règim com a capçalera de la columna corresponent a l'activitat que es pretén liquidar.Seguidament, s'indicarà en el mateix ordre que apareixen en l'Ordre Ministerial que els aprova, les unitats de cada mòdul fetes servir, de tal manera que si el mòdul que apareix en tercer lloc no es fa servir, es posarà zero;així com la quota meritada per operacions corrents que resulti.A continuació, s'indicarà l'import de les quotes suportades o satisfetes a l'exercici per operacions corrents;els índexs correctors, el percentatge de quota mínima corresponent a l'activitat;l'import de la devolució de les quotes del IVA suportades en altres països, en el seu cas i la quota mínima.Finalment, s'indicarà la quota derivada del règim simplificat de l'activitat.

  En un quadre separat s'indicaran les activitats agrícoles, forestals i ramaderes acollides a aquest règim simplificat, el volum d'ingressos, l'índex de quota a ingressar que apareix en l'Ordre Ministerial d'aprovació de mòduls, la quota meritada, les quotes suportades i finalment la quota derivada del règim simplificat d'aquestes activitats.

  Seguint l'esquema liquidatori, s'efectuarà la suma de totes les quotes derivades del règim simplificat de les activitats desenvolupades i s'afegirà el IVA meritat en les adquisicions intracomunitàries realitzades a l'exercici, així com el dels lliuraments d'actius fixos i el meritat per inversió del subjecte passiu.

  Del IVA total meritat, es deduirà el IVA suportat en l'adquisició d'actius fixos i, en el seu cas, si és procedent, la regularització de béns d'inversió.

 7. Resultat de la liquidació anual: aquest apartat només serà emplenat per aquells subjectes passius que tributin exclusivament en territori comú.En els casos en els quals s'hagi produït una modificació de la base imposable per part del subjecte passiu d'una operació que resulta total o parcialment impagada, el destinatari de l'operació que tingui la condició d'empresari o professional i hagués aplicat prorrata, haurà de consignar a la casella corresponent a la regularització de quotes de l'article 80.Cinco.5ª de la LIVA, l'import corresponent a les quotes suportades que no va poder deduir-se i de les quals resulta deutor davant la Hisenda Pública.A continuació, s'haurà d'indicar el sumatori de les liquidacions efectuades en el règim general i en el règim simplificat, així com, en el seu cas, l'import de les quotes regularitzades d'acord amb l'esmentat article 80.Cinco.5ª de la LIVA.Els subjectes passius que hagin optat pel diferimiento del IVA a la importació en els termes de l'article 74.1 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, faran constar l'import corresponent a les quotes del IVA a la importació liquidades per la Duana i ingressades a través de les autoliquidacions mensuals de l'impost.Finalment, es farà constar el resultat de la liquidació que s'obtindrà addicionant les esmentades quotes del IVA a la importació, en el seu cas, al sumatori consignat anteriorment, al qual es restarà la quantitat corresponent en els casos en què la declaració de l'exercici anterior hagués resultat a compensar.

 8. Tributació per raó del territori:aquest apartat només l'ompliran aquells subjectes passius que hagin de tributar conjuntament a l'Administració de l'Estat i a alguna de les Diputacions Forals del País Basc o Navarra.Es farà constar el percentatge definitiu de les operacions realitzades al territori de cadascuna de les administracions i el resultat de la liquidació anual atribuïble al territori comú, que serà el sumatori de les liquidacions efectuades en règim general i en règim simplificat, així com, en el seu cas, l'import de les quotes regularitzades d'acord amb l'article 80.Cinco.5ª de la LIVA, multiplicat pel percentatge corresponent al territori comú, al que s'addicionarà, en el seu cas, les quotes corresponents al IVA a la importació liquidades per la Duana en els casos en què els subjectes passius hagin optat pel diferimiento del IVA a la importació en els termes de l'article 74.1 del Reglament de l'Impost sobre el Valor Afegit, i es minorarà, en el seu cas, per la quantitat corresponent a la compensació de quotes de l'exercici anterior atribuïble igualment al territori comú.

 9. Resultat de les liquidacions:es farà el càlcul de l'import de les liquidacions periòdiques amb resultat a ingressar realitzades a l'exercici.Així mateix, si l'última declaració de l'exercici resulta a compensar o per retornar, s'indicarà quin ha estat el seu import.

  Si aplica el règim especial del grup d'entitats, i té obligació de presentar aquest model 390 com a conseqüència de no tenir l'obligació de presentar l'autoliquidació corresponent a l'últim període de l'exercici, consignarà els resultats positius i negatius de les autoliquidacions de l'exercici (model 322).

  La casella 662 del model 390 té per objecte reflectir les quotes a compensar generades a l'exercici en algun dels períodes de liquidació diferents de l'últim, quan no estiguin incloses a la casella 97 del mateix model 390, és a dir, quan no s'haguessin traslladat a la resta de períodes de liquidació de l'exercici.

  Exemple 1:

  Resultat1er trimestre2n trimestre3er trimestre4t trimestre
  IVA meritat 100 0 0 0
  IVA suportat 0 200 0 500
  Quotes períodes anteriors (110) 0 0 200 200
  Quotes exercicis anteriors aplicades (78) 0 0 0 0
  Quotes pendents exercicis posteriors (87) 0 0 200 200
  A ingressar 100 --- --- ---
  A compensar --- 200 --- 500

  Al terme de l'exercici el contribuent disposa d'un saldo a compensar de 700:

  • Generat en el 2n trimestre:200 i traslladat a cap autoliquidació posterior

  • Generat en el 4t trimestre:500 (no inclou els 200 generats en el segon trimestre)

  Casella 95:100

  Casella 97:500

  Casella 662:200

  En el resum anual, model 390, els 200 euros pendents de compensació al terme de l'exercici que no estan incloses en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació s'han d'informar a la casella 662.

  Exemple 2:

  Resultat1er trimestre2n trimestre3er trimestre4t trimestre
  IVA meritat 100 0 400 0
  IVA suportat 0 200 0 500
  Quotes períodes anteriors (110) 200 100 300 0
  Quotes exercicis anteriors aplicades (78) 100 0 300 0
  Quotes pendents exercicis posteriors (87) 100 100 0 0
  A ingressar --- --- 100 ---
  A compensar --- 200 --- 500

  Casella 85:200

  Casella 95:100

  Casella 97:500

  Casella 662:---

  Exemple 3:

  Resultat1er trimestre2n trimestre3er trimestre4t trimestre
  IVA meritat 100 0 0 0
  IVA suportat 0 200 0 500
  Quotes períodes anteriors (110) 200 100 300 300
  Quotes exercicis anteriors aplicades (78) 100 0 0 0
  Quotes pendents exercicis posteriors (87) 100 100 300 300
  A ingressar --- --- --- ---
  A compensar --- 200 --- 500

  Casella 85:100

  Casella 95:---

  Casella 97:500

  Casella 662:200

  En el resum anual, model 390, els 200 euros pendents de compensació al terme de l'exercici que no estan incloses en l'autoliquidació de l'últim període de liquidació s'han d'informar a la casella 662.

  Els imports aplicats de la compensació d'exercicis anteriors (100 euros) s'han d'informar a la casella 85.

 10. Volum d'operacions: en aquest apartat se sol·licita al subjecte passiu que classifiqui les operacions subjectes al IVA realitzades a l'exercici depenent del règim fet servir:general, simplificat, criteri de caixa, etc., els lliuraments intracomunitaris exempts, les exportacions i altres operacions exemptes amb dret a deducció i les operacions exemptes sense dret a deducció.Finalment, se sol·licita informació d'aquelles operacions que no formen part del volum d'operacions per no ser habituals.

  Pel que es refereix a les «operacions en règim general» (casella 99), es farà constar l'import total, exclòs el mateix IVA i, en el seu cas, el recàrrec d'equivalència, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis, efectuat pel subjecte passiu durant l'any natural en règim general de IVA.Cal tenir en compte que per determinar el volum d'operacions de les entitats que optin pel règim avançat del Règim Especial del grup d'entitats s'haurà de consignar l'import de la base imposable que resulti de l'aplicació del disposat als articles 78 i 79 de la LIVA.

  No obstant això, s'han d'excloure les següents operacions:

  • Les operacions realitzades des d'establiments permanents situats fora del territori d'aplicació de l'impost, quan els costos relatius a les esmentades operacions no siguin suportats per establiments permanents situats dins de l'esmentat territori.

  • Els autoconsums de béns compresos en les lletres c) i d) del número 1r de l'article 9 de la Llei del IVA.

   Tampoc no s'inclouran en aquesta casella 99 les operacions exemptes de l'impost, que s'hauran d'incloure a les caselles 103, 104 i 105, ni les operacions incloses a les caselles 110, 125, 126, 127, 128 i 653.

 11. Operacions específiques: es consignaran els imports de certes operacions que, malgrat haver estat incloses en apartats anteriors, per la seva importància mereixen especial atenció.Tals operacions són les següents:

  • Adquisicions interiors exemptes.

  • Adquisicions intracomunitàries exemptes.

  • Importacions exemptes.

  • Bases imposables del IVA suportat no deduïble.

  • Operacions subjectes i no exemptes que originen el dret a la devolució mensual.

  • Determinades operacions vinculades a operacions triangulars.

  • Serveis localitzats al territori d'aplicació del IVA per inversió del subjecte passiu.

  Addicionalment en aquest apartat s'ha d'incloure exclusivament per aquells subjectes passius acollits al règim especial del criteri de caixa i en el seu cas per aquells que siguin destinataris d'operacions afectades pel mateix:

  • Imports dels lliuraments de béns i prestacions de serveis a què havent-los estat aplicat el règim especial del criteri de caixa haguessin resultat meritades conforme a la regla general de meritació (article 75 de la LIVA).

  • Importi de les adquisicions de béns i serveis a què sigui d'aplicació o afecti el règim especial del criteri de caixa conforme a la regla general de meritació (article 75 de la LIVA).

 12. Prorrates: aquest apartat l'emplenaran, exclusivament, els subjectes passius del IVA que apliquin la regla de prorrata per realitzar operacions amb dret a deducció i altres sense dret a deducció.A aquests efectes, per a cada activitat es farà constar el codi de la CNAE que li correspongui, l'import total de les operacions corresponents a l'esmentada activitat, l'import de les operacions que generin el dret a la deducció corresponents a tal activitat, el tipus de prorrata (general o especial) i el percentatge definitiu de prorrata que correspongui.

 13. Activitats amb règims de deducció diferenciats: en el cas que el subjecte passiu realitzi activitats amb règims de deducció diferenciats, s'indicarà en aquest apartat el desglossament del IVA deduïble de cada un dels sectors diferenciats.