Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut dels documents registrals

Els Llibres Registre han de permetre determinar amb precisió en cada període de liquidació:

  • L'import total del IVA repercutit als seus clients (i, en el seu cas, l'import cobrat).

  • L'import total de l'impost suportat per les seves adquisicions o importacions de béns o pels serveis rebuts o, en el seu cas, pels autoconsums que realitzi (i, en el seu cas, l'import cobrat).

  • La situació dels béns a què es refereixen les operacions que han de constar al Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries, en tant no tingui lloc la meritació dels lliuraments o adquisicions intracomunitàries.