Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Brexit

El 31 de gener de 2020 es va produir la sortida efectiva del Regne Unit de la Unió Europea.

La Unió Europea i el Regne Unit han assolit un acord ampli i ambiciós per a la seva relació futura.

En relació amb els moviments de mercaderies, aquest acord implica que no s'exigiran aranzels ni s'establiran quotes per a les mercaderies originàries d'ambdues Parts, si bé els moviments de mercaderies a partir de l'1 de gener de 2021, sí estaran subjectes a formalitats duaneres.

Conseqüències del Brexit a efectes del IVA

L'entrada de mercaderies al territori d'aplicació del IVA espanyol (Península i Balears) procedents del Regne Unit, estaran subjectes a liquidació del IVA en el moment de la importació per la Duana, tret que l'empresa opti pel pagament del IVA diferit.

Les mercaderies que siguin transportades des del territori d'aplicació del IVA espanyol (Península i Balears) al Regne Unit seran exportacions i estaran exemptes de IVA.

No obstant això, els intercanvis de mercaderies amb Irlanda del Nord tindran el mateix tractament que els efectuats amb un Estat membre d'acord amb el protocol Irlanda del Nord.Aquest tractament no s'estén als serveis.

Per evitar una doble tributació, les mercaderies el transport de les quals des del Regne Unit a un dels 27 Estats membres s'iniciï abans de l'1 de gener de 2021 i arribin a la seva destinació posteriorment a l'esmentada data, hauran de presentar-se davant de la Duana però no tributaran com a importació sinó com a adquisició intracomunitària, havent d'incloure's en el model 349.Les autoritats duaneres podran requerir l'importador la prova de l'inici del transport abans de l'1 de gener de 2021 mitjançant els documents de transport.