Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempcions en operacions d'assegurança i financeres

Estan exemptes les següents operacions:

  • Les operacions d'assegurança, reassegurança i capitalització.

    Així mateix, els serveis de mediació, incloent la captació de clients, per a la celebració del contracte entre les parts intervinents en la realització de les anteriors operacions, amb independència de la condició de l'empresari o professional que els deixi.

    Dins de les operacions d'assegurança s'entendran compreses les modalitats de previsió.

  • Les operacions financeres, tals com dipòsits en efectiu, crèdits i préstecs en diners, garanties, transferències, girs, xecs, lliurances, pagarés, lletres de canvi, targetes de pagament o de crèdit i altres ordres de pagament;operacions amb divises, bitllets de banc i monedes que siguin mitjans legals de pagament;els lliuraments de monedes de col·lecció quan siguin efectuades per l'emissor per un import no superior al seu valor facial;operacions amb accions, participacions en societats, obligacions i altres valors.

    També està exempta la gestió i dipòsit de les institucions d'inversió col·lectiva, dels fons de capital risc, dels fons de pensions, de regulació del mercat hipotecari, de titulització d'actius i col·lectius de jubilació, constituïts d'acord amb la seva legislació específica.

    No estan exempts els serveis de gestió de cobrament de crèdits, lletres de canvi, rebuts i altres documents.Tampoc no s'inclouen en l'exempció els serveis prestats al cedent en el marc dels contractes de facturatge, a excepció dels avançaments de fons que, en tot cas, es puguin prestar en aquests contractes.