Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Excepcions

Les excepcions a la regla general són les operacions que, sent realitzades per empresaris o professionals, estan subjectes al concepte de «Transmissions Patrimonials Oneroses» de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Podem fer la següent classificació:

  1. Operacions realitzades per empresaris o professionals subjectes i exemptes de IVA:

    Els lliuraments, arrendaments, constitució o transmissió de drets reals de plaer o gaudi sobre béns immobles, tret que es renunciï a l'exempció en el IVA.

  2. Operacions realitzades per empresaris o professionals no subjectes al IVA:

    Els lliuraments d'immobles que estiguin inclosos en la transmissió d'un conjunt d'elements corporals i, en el seu cas, incorporals que, formant part del patrimoni empresarial o professional, constitueixin una unitat econòmica autònoma en el transmitent, capaç de desenvolupar una activitat empresarial o professional pels seus propis mitjans.

L'Agència Tributària ha posat a disposició dels subjectes passius una eina d'assistència virtual de IVA denominada «Qualificador d'Operacions Immobiliàries», amb la finalitat de determinar la tributació d'operacions de compravenda i arrendament d'immobles per IVA o ITP, qui és la persona que ha d'ingressar l'impost i si la factura porta IVA.