Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regla general

Ambdós impostos graven la transmissió de béns o drets.S'aplica el IVA quan qui transmet és empresari o professional, i s'aplica el concepte «Transmissions Patrimonials Oneroses» quan qui transmet és un particular.

Exemple:

Un cotxe de segona mà comprat a un concessionari estarà gravat pel IVA que ha de repercutir el concessionari al comprador.Al contrari, si la compra s'efectua un particular, l'impost que ha de pagar l'adquirent és l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

Una diferència fonamental entre ambdós impostos és la possibilitat de deducció del IVA quan ho suporta un empresari.En tant que les quantitats pagades pel concepte «Transmissions Patrimonials Oneroses» constitueixen un cost per a l'empresari, el IVA no ho és, ja que pot ser objecte de deducció en l'autoliquidació corresponent.

Com a regla general, es produeix la incompatibilitat d'ambdós impostos de manera que, en principi, les operacions realitzades per empresaris i professionals a l'exercici de la seva activitat empresarial o professional no estaran subjectes al concepte «Transmissions Patrimonials Oneroses» de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats, sinó al IVA.