Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Començament o cessament en l'aplicació del règim especial

Regularitzacions a practicar en cas de començament i cessament d'operacions en el règim especial:

  1. Quan una activitat canviï del règim general al règim especial, el titular de l'explotació quedarà obligat a:

    • Ingressar l'import de la compensació corresponent al futur lliurament dels productes naturals ja obtinguts i no lliurats a la data de canvi de règim.

    • Rectificar les deduccions corresponents als béns, tret dels d'inversió, i els serveis no consumits o utilitzats de forma total o parcial, efectivament en l'activitat o explotació.

  2. Quan una activitat canviï del règim especial al règim general, el titular de l'explotació tindrà de dret a:

    • Efectuar la deducció de la quota resultant d'aplicar al valor dels béns afectes a l'activitat, IVA exclòs, en la data que deixi d'aplicar-se el règim, els tipus vigents en l'esmentada data, sense tenir en compte els béns d'inversió ni els béns i serveis que hagin estat utilitzats o consumit, totalment o parcialment, en l'activitat.

    • Deduir la compensació a tant alçat pels productes naturals obtinguts en les explotacions que no s'hagin lliurat en la data de canvi de règim.

En ambdós casos, té l'obligació de confeccionar i presentar un inventari en el qual hauran d'incloure's els productes naturals obtinguts i no entregats (per a la compensació) i els béns i serveis adquirits i no consumits o utilitzat totalment o parcialment (per a les quotes).

La presentació de l'inventari i l'exercici d'aquests drets s'ajustarà als requisits i condicions que s'estableixin reglamentàriament.En concret, la presentació s'haurà de realitzar en el termini de quinze dies a partir del dia de començament o cessament en l'aplicació del règim especial, i podrà presentar-se per via electrònica a través del procediment habilitat a la Seu electrònica per a la presentació de l'inventari d'existències per inici o cessament d'activitat subjecta a règims especials de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA).

Per a la regularització de les deduccions de les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns d'inversió, la prorrata de deducció aplicable durant el període o períodes en què l'activitat estigui acollida a aquest règim especial serà zero.