Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut del règim simplificat

El règim simplificat s'aplicarà a cada una de les activitats desenvolupades per l'empresari o professional que es trobin recollides en l'Ordre Ministerial que regula aquest règim, entenent-se per activitats independents cada una de les recollides específicament en l'esmentada Ordre.

Exemple:

Una persona es troba donada d'alta en tres epígrafs diferents del IAE:

  • Epígraf 653.2:Comercio a la menuda d'aparells d'ús domèstic

  • Epígraf 653.4:Comercio a la menuda de materials de construcció

  • Epígraf 653.5:Comercio a la menuda de portes, finestres i persianes

Tanmateix, només es realitzen dues activitats independents a efectes del règim simplificat del IVA:

  • Activitat 1:Comerç al per menor de material i aparells elèctrics, electrònics, electrodomèstics i altres aparells d'ús domèstic accionats per un altre tipus d'energia diferent de l'elèctrica, així com mobles de cuina.

  • Activitat 2:Comercio a la menuda de materials de construcció, articles i mobiliari de sanejament, portes, finestres, persianes, etc.

  1. Determinació de l'import a ingressar o per retornar
  2. Circumstàncies extraordinàries
  3. Activitats de temporada