Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Circumstàncies extraordinàries

Quan el desenvolupament d'activitats a les que resulti d'aplicació el règim simplificat es veiés afectat per incendis, inundacions o altres circumstàncies excepcionals que afectessin un sector o zona determinada, el titular del Ministeri d'hisenda podrà autoritzar, amb caràcter excepcional, la reducció dels índexs o mòduls.

Per a l'exercici 2021, es manté la reducció sobre la quota meritada per operacions corrents del règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit per a les activitats econòmiques desenvolupades en el terme municipal de Lorca, segons el disposat en la disposició addicional quarta de l'Ordre HAC/1155/2020, de 25 de novembre.(BOE de 4 de desembre).

Quan el desenvolupament d'activitats a què resulti d'aplicació el règim simplificat es veiés afectat per incendis, inundacions, enfonsaments o grans avaries a l'equip industrial que suposin alteracions greus en el desenvolupament de l'activitat, els interessats podran sol·licitar la reducció dels índexs o mòduls en l'Administració o Delegació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària corresponent al seu domicili fiscal en el termini de trenta dies a comptar des de la data en el qual es produeixin les esmentades circumstàncies, aportant les proves que considerin oportunes.Acreditada l'efectivitat de les esmentades alteracions davant de l'Administració Tributària, s'acordarà la reducció dels índexs o mòduls que sigui procedent.

Així mateix, conforme al mateix procediment indicat en el paràgraf anterior, es podrà sol·licitar la reducció dels índexs o mòduls en els casos en què el titular de l'activitat es trobi en situació d'incapacitat temporal i no tingui cap altre personal ocupat.