Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lliuraments de béns i prestacions de serveis

La Llei estableix dues regles fonamentals:

 • L'impost es merita quan es realitza l'operació.

 • Quan existeixen pagaments anticipats anteriors a la realització de l'operació, l'impost es merita en el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts (tret d'en lliuraments exempts per destinar-se a un altre Estat membre).

Exemple:

La permuta de solars per pisos dels edificis que sobre els mateixos es construeixin dona lloc a la meritació del IVA corresponent al lliurament futur dels pisos pel pagament anticipat que suposa el lliurament del solar.

No es consideren efectivament cobrades les quantitats retingudes pel destinatari dels treballs com a garantia de la correcta execució dels mateixos.

Per determinar el moment en què s'entén realitzat el fet imposable, la Llei distingeix les diferents operacions:

 1. Lliuraments de béns: quan es posin a disposició de l'adquirent o, en el seu cas, quan s'efectuïn conforme a la legislació que els sigui aplicable.

  És indiferent el fet que el cobrament es produeixi posteriorment.Per tant, en les vendes a terminis s'esdevingui l'impost en la seva totalitat quan els béns entregats es posin a disposició de l'adquirent, encara que els terminis se satisfacin posteriorment.

  Quan existeix atorgament d'escriptura pública, la posada a disposició s'entén realitzada, per disposició legal, en el moment del seu atorgament.No obstant això, si de l'escriptura es deduís un moment diferent per a la posada a disposició de la cosa, la meritació es produirà quan tingui lloc la posada a disposició.

  En els lliuraments de béns efectuats sense que existeixi transmissió de la propietat (contractes de venda amb pacte de reserva de domini o una altra condició suspensiva, d'arrendament-venda de béns o d'arrendament de béns amb clàusula de transferència de la propietat vinculant per a ambdues parts) la meritació es produeix quan els béns es posin en possessió de l'adquirent.

 2. Prestacions de serveis:quan es deixin, executin o efectuïn les operacions gravades, tret que es tracti d'operacions continuades descrites en el segon paràgraf de l'article 75.Uno.2º de la LIVA.

  Exemple:

  El IVA dels serveis prestats pels advocats i procuradors en el curs d'un procediment judicial es merita quan conclogui la realització del servei, és a dir, quan conclogui el procediment (tret de pagaments anticipats).

 3. En les execucions d'obra amb aportació de materials, la meritació es produeix en el moment en què els béns a què es refereixin es posin a disposició de l'amo de l'obra.

 4. En execucions d'obra amb o sense aportació de materials, els destinataris del qual siguin les Administracions Públiques, en el moment de la seva recepció.

  Exemple:

  Empresari que realitza dues execucions d'obra amb aportació de material, una per a un altre empresari i una altra per a una Administració Pública.

  • Quan el destinatari sigui un altre empresari, la meritació es produeix en el moment en què es posi l'obra a disposició del seu amo.

  • Quan el destinatari sigui una Administració Pública, la meritació es produeix en el moment en què es produeixi la recepció de l'obra i no en el moment en què l'obra es posi a disposició del seu amo.Tot això sense perjudici de què, si hi ha hagut pagaments anticipats, el IVA es meriti en el moment del cobrament dels mateixos i sobre el seu import.

 5. Transmissions de béns entre comitent i comissionista efectuades en virtut de contractes de comissió de venda o de compra quan el comissionista actuï en nom propi:

  • En les comissions de venda: el IVA corresponent al lliurament del comitent al comissionista s'esdevingui quan el comissionista lliuri els béns al client.

  • En les comissions de compra: el IVA corresponent al lliurament del comissionista al comitent es merita quan al comissionista li lliuri els béns el proveïdor.

 6. En cas de lliuraments de béns efectuats en virtut de contractes pels quals una de les parts lliura a l'altra béns mobles, el valor del qual s'estima en una quantitat certa, obligant-se qui la rep a procurar la seva venda dins d'un termini i per retornar el valor estimat dels béns venuts i la resta dels no venuts, la meritació dels lliuraments dels béns venuts es produirà quan qui els rep els posi a disposició de l'adquirent.

 7. En els supòsits de autoconsum, quan s'efectuïn les operacions gravades.

 8. En els arrendaments, en els subministraments i, en general, en les operacions de tracte successiu o continuat, en el moment en què resulti exigible la part del preu que comprengui cada percepció.

  Exemples:

  Subministrament de gas, subministrament d'energia elèctrica, arrendaments.

  En els arrendaments, la falta de pagament de la renda no impedeix que continuï sent obligatori ingressar l'impost, perquè l'impost continuarà meritant-se cada vegada que sigui exigible el pagament del lloguer.

  No obstant això, quan no s'hagi pactat preu o no s'hagi determinat el moment de la seva exigibilitat, o la exigibilitat sigui superior a un any natural, la meritació es produirà a 31 de desembre de cada any per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de l'inici de l'operació, o des de l'anterior meritació, fins a l'esmentada data.

  Exemple:

  En cas d'arrendament de local en el qual s'estipula que la renda es pagarà a l'acabament del mateix i aquest té una durada de 4 anys, la meritació es produirà a 31 de desembre de cada any, no dels 4 anys.

  Quan els subministraments constitueixin lliuraments intracomunitaris de béns exempts (article 25.Uno de la LIVA) o transferències exemptes de béns corporals d'una empresa amb destinació a un altre Estat membre, per afectar-los a les necessitats de l'empresa en aquest Estat (article 25.Tres de la LIVA), si no s'ha pactat el preu, o no s'ha determinat el moment de l'exigibilitat o aquesta s'ha establert amb una periodicitat superior al mes natural, la meritació de l'Impost es produirà l'últim dia de cada mes per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de l'inici de l'operació, o des de l'anterior meritació, fins a l'esmentada data.

 9. En les lliuraments intracomunitaris de béns exempts, diferents de les de la lletra g) anterior, la meritació es produirà el dia 15 del mes següent a aquell:

  • En el qual s'iniciï l'expedició o el transport dels béns amb destinació a l'adquirent, o en la data d'expedició de la factura si fos anterior.

  • En el moment en què els béns es posin a disposició de l'adquirent en els lliuraments de béns en el marc d'un acord de venda de béns en consigna o en la data d'expedició de la factura per les esmentades operacions si fos anterior.

  • En el moment en què es produeixi l'incompliment de les condicions a què es refereix l'apartat tres de l'article 9 bis d'aquesta Llei.

  • L'endemà de l'expiració del termini de 12 mesos des de l'arribada dels béns a l'Estat membre de destinació sense que cap empresari els hagi adquirit en el marc d'un acord de venda de béns en consigna.(Modificació introduïda per l'article 214 del Reial Decret llei 3/2020, de 4 de febrer (BOE del 5), aplicable des de l'1 de març de 2020).

 10. En les lliuraments de béns realitzats en els termes previstos a l'article 8 bis de la LIVA, la meritació de l'impost del lliurament efectuat a favor de l'empresari o professional que faciliti la venda o el lliurament, així com l'efectuada pel mateix, es produirà amb l'acceptació del pagament del client.

 11. En les operacions de lísing, el meritació es produeix:

  • Abans que existeixi compromís d'exercitar l'opció de compra, l'operació té la consideració de servei d'arrendament i l'impost es merita a mesura que sigui exigible cada percepció.

  • Quan existeixi compromís d'exercitar l'opció, l'operació passa a tenir la consideració de lliurament de béns i es merita l'impost per la quantitat que queda pendent de pagament.