Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Capítol 4.Subjectes passius.Repercussió.Meritació.Base Imposable i Tipus Impositiu