Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

El tipus impositiu

El tipus és el percentatge que s'aplica sobre la base imposable per obtenir la quota.

El tipus aplicable a cada operació serà el vigent en el moment de la meritació.

La Llei del IVA estableix un tipus general i dos tipus reduïts per donar un tractament favorable a determinades operacions.

Tipus impositiu general:

El tipus general de l'impost vigent és el 21 per cent.

Tipus impositius reduïts

Els tipus reduïts vigents són el 10 per cent i el 4 per cent.