Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Tipus impositiu reduït del 10 per cent

S'aplica el tipus del 10 per cent a les següents operacions:

 1. Els lliuraments, adquisicions intracomunitàries i importacions dels següents béns, així com a les execucions d'obra que tinguin la consideració de prestació de serveis i com a resultat immediat l'obtenció d'aquests béns:

  • Les substàncies o productes que siguin susceptibles de ser, habitualment i idòniament, utilitzats per a la nutrició humana o animal, així com els animals, vegetals i els altres productes susceptibles de ser utilitzats, habitualment i idòniament, per a l'obtenció d'aquests productes.

   Des d'1 de gener de 2021, s'exclouen d'aquest concepte les begudes que contenen edulcorants afegits, tant naturals com additius edulcorants, que passen a tributar el tipus impositiu general del 21 per cent.

  • Determinats béns susceptibles de ser utilitzats en activitats agrícoles, forestals o ramaderes.

  • Les aigües aptes per a l'alimentació humana o animal o per al reg.

  • Els medicaments d'ús veterinari.

  • Els productes farmacèutics compresos al Capítol 30 «Productes farmacèutics» de la Nomenclatura Combinada, susceptibles d'ús directe pel consumidor final, diferents dels medicaments d'ús veterinari i d'aquells als quals els resulti d'aplicació el tipus del 4 per cent.

   Les compreses, tampons, protegeslips, preservatius i altres anticonceptius no medicinals, així com també els equips mèdics, aparells i altres instrumental, relacionats en l'apartat vuitè de l'annex de la Llei de l'impost, que per les seves característiques objectives, estiguin dissenyats per alleujar o tractar deficiències, per a ús personal i exclusiu de persones que tinguin deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, sense perjudici dels béns per als quals específicament es preveu l'aplicació del tipus del 4 per cent.

   En aquesta categoria de béns no es troben inclosos altres accessoris, recanvis i peces de recanvi dels esmentats béns.

  • Els edificis o part dels mateixos aptes per a la seva utilització com habitatges, inclosa els garatges, amb un màxim de dos, i annexos que es transmetin conjuntament.

  • Les flors, les plantes vives de caràcter ornamental, així com les llavors, bulbs, esqueixos i altres productes d'origen exclusivament vegetal susceptibles de ser utilitzats en l'obtenció de flors i plantes vives.

 2. Les prestacions de serveis següents:

  • Els transports de viatgers i dels seus equipatges.

  • Els serveis d'hostaleria, acampamento i balneari, els de restaurants i, en general, el subministrament de menjars i begudes per consumir en l'acte, fins i tot si es confeccionen previ encàrrec del destinatari.

  • Els serveis mixtos d'hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festes, barbacoes o altres d'anàlegs no s'exceptuen expressament del tipus reduït.

  • Determinats serveis efectuats en favor de titulars d'explotacions agrícoles, forestals o ramaders.

  • Els serveis de neteja de vies públiques, parcs i jardins públics.

  • Els serveis de recollida, emmagatzemament, transport, avaluació o eliminació de residus, neteja i desratització de claveguerams públics i la recollida o tractament de les aigües residuals.

  • L'entrada a biblioteques, arxius i centres de documentació, museus, galeries d'art, pinacoteques, teatres, circs, festejos taurins, concerts, i als altres espectacles culturals en viu.També s'aplica aquest tipus reduït a l'entrada a sales cinematogràfiques.

  • Les prestacions de serveis d'assistència social que no estiguin exemptes ni els sigui d'aplicació el tipus del 4 per cent.

  • Els espectacles esportius de caràcter aficionat.

  • Les exposicions i fires de caràcter comercial.

  • Les execucions d'obra de renovació i reparació realitzades en edificis destinats a habitatges que compleixin determinats requisits.

  • Els arrendaments amb opció de compra d'edificis o part dels mateixos destinats exclusivament a habitatges, incloses les places de garatge, amb un màxim de dues unitats, i annexos en ells situats que s'arrendin conjuntament.

  • La cessió dels drets d'aprofitament per tanda d'edificis, conjunts immobiliaris o sectors d'ells arquitectònicament diferenciats quan l'immoble tingui, almenys, deu allotjaments, d'acord amb l'establert en la normativa reguladora d'aquests serveis.

  • Els deixats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d'espectacles i als organitzadors d'obres teatrals i musicals.

 3. Les execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, que compleixin els següents requisits:

  • Que siguin conseqüència de contractes directament formalitzats entre el promotor i el contractista.

  • Que tinguin per objecte la construcció o rehabilitació d'edificacions o parts de les mateixes destinades principalment a habitatges.

 4. Les vendes amb instal·lació d'armaris de cuina, bany i encastats, quan es compleixin determinats requisits.

 5. Les execucions d'obra, amb o sense aportació de materials, conseqüència de contractes directament formalitzats entre les comunitats de propietaris dels edificis a què es refereix el punt 3 i el contractista que tingui per objecte la construcció de garatges complementaris, sempre que no excedeixin de dos les places a adjudicar a cada un dels propietaris.

 6. Les importacions d'objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció, així com també als lliuraments i adquisicions intracomunitàries d'objectes d'art quan el lliurament es realitzi pels seus autors o drethavents i empresaris no revenedors amb dret a deducció íntegra de l'impost suportat.