Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Tipus impositiu reduït del 4 per cent

S'aplica el tipus del 4 per cent a les següents operacions:

 1. Els lliuraments, adquisicions intracomunitàries o importacions dels següents béns, així com a les execucions d'obra que tinguin la consideració de serveis i com a resultat immediat l'obtenció d'aquests béns, tret de quan tinguin per objecte la construcció i rehabilitació d'habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública:

  • Els aliments bàsics com són:el pa comú, les farines panificables, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals.

  • Els llibres, diaris i revistes, fins i tot quan tinguin la consideració de serveis deixats per via electrònica, que no continguin única o fonamentalment publicitat i no consisteixin íntegra o predominantment en continguts de vídeo o música audible i els elements complementaris entregats conjuntament.No s'aplica el tipus reduït als articles i aparells electrònics ni al material escolar, excepte a les partitures, mapes i quaderns de dibuix.(Modificació introduïda amb efectes des del 23 d'abril per la Disposició final segona del Reial Decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació).

  • Els medicaments d'ús humà, així com les formes galèniques, fórmules magistrals i preparats oficinals.

  • Els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix el número 20 de l'Annex I del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i les cadires de rodes per a ús exclusiu de persones amb discapacitat i, amb el previ reconeixement del dret, els vehicles destinats a ser utilitzats com autotaxis o autoturismes especials per al transport de persones amb discapacitat en cadira de rodes, així com els vehicles a motor que hagin de transportar habitualment a persones amb discapacitat en cadira de rodes o amb mobilitat reduïda, amb independència de qui sigui el conductor dels mateixos.

   El reconeixement del dret fa efecte des de la data de presentació de la sol·licitud.

   Per tenir dret al benefici del tipus reduït del 4 per cent és necessari, en tot cas, acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent mitjançant certificat o resolució expedit per l'Institut de Majors i Serveis Socials o l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma.A més del grau de discapacitat citat, s'ha d'acreditar l'ús de cadira de rodes o la mobilitat reduïda per utilitzar mitjans de transport col·lectius.

   Es considera medi de prou prova de la mobilitat reduïda el certificat o resolució de l'Institut de Majors i Serveis Socials o de l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma en matèria de valoració de discapacitat, basant-se en el dictamen emès pels Equips de Valoració i Orientació dependents dels mateixos.Així mateix, als efectes d'aplicació del tipus del 4 per cent, es consideraran amb mobilitat reduïda a les persones cegues o amb deficiència visual i, en tot cas, els afiliats a l'Organització Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) que acreditin la seva pertinença a la mateixa mitjançant el corresponent certificat emès per l'esmentada Corporació de dret públic.

  • Les pròtesis, órtesis i implants interns per a persones amb discapacitat.

  • Els habitatges de protecció oficial de règim especial (la disposició addicional cinquena del Reial Decret 14/2008, d'11 de gener, estableix que els habitatges qualificats o declarats com habitatges protegits per arrendar, de renda bàsica, tindran la consideració d'habitatges de protecció oficial de règim especial) o de promoció pública, quan els lliuraments s'efectuïn pels promotors, inclosos els garatges, amb un màxim de dos, i annexos que es transmetin conjuntament.

  • Els habitatges adquirits per les entitats que tributin pel règim especial previst al Capítol III del Títol VII de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'Impost sobre Societats, sempre que a les rendes derivades del seu posterior arrendament els sigui aplicable la bonificació establerta a l'article 49.1 de l'esmentada Llei.

 2. Les prestacions de serveis següents:

  • Els serveis de reparació dels vehicles per a persones amb mobilitat reduïda a què es refereix el número 20 de l'Annex I del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, i de les cadires de rodes i els serveis d'adaptació dels autotaxis i autoturismes per a persones amb discapacitat i dels vehicles a motor que transportin habitualment a persones amb discapacitat en cadires de rodes o amb mobilitat reduïda.

  • Els arrendaments amb opció de compra d'edificis destinats exclusivament a habitatges qualificats com de protecció oficial de règim especial o de promoció pública.

  • Els serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centres de dia i de nit i atenció residencial, sempre que no estiguin exempts i es prestin en places concertades en centres o residències o mitjançant preus derivats d'un concurs administratiu adjudicat a les empreses prestadores, o com a conseqüència d'una prestació econòmica vinculada a tals serveis que cobreixi més del 75 per cent del seu preu.

 3. L'article 7 del RD-Llei 34/2020, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, rebaixa temporalment del 21 al 4 per cent el tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús els destinataris de les quals siguin diferents d'entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.