Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Concepte

Es consideren vendes a distància de béns importats els lliuraments de béns expedits o transportats pel venedor, directament o indirectament, o pel seu compte, a partir d'un país o territori tercer amb destinació a un client situat en un Estat membre, quan es compleixin les següents condicions:

  1. Que els destinataris siguin les persones les adquisicions intracomunitàries de les quals de béns no estiguin subjectes a l'impost en virtut del disposat a l'article 14 de la LIVA, o bé qualsevol altra persona que no tingui la condició d'empresari o professional actuant com a tal.

  2. Que els béns objecte dels esmentats lliuraments siguin diferents de mitjans de transport nous o béns objecte d'instal·lació o muntatge.