Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Com s'efectua la deducció

 • Les deduccions es practiquen restant del IVA meritat, el IVA suportat en l'autoliquidació del període en què les quotes suportades compleixin tots els requisits per ser deduïbles o en les dels successius, sempre que no transcorrin 4 anys des del naixement del dret.

  En cas de declaració de concurs, la deducció de les quotes suportades que estiguessin pendents de deduir anteriorment a l'esmentada declaració, s'haurà d'exercitar obligatòriament en l'autoliquidació corresponent al període de liquidació en què s'haguessin suportat.

  Si les quotes citades no s'haguessin inclòs en l'autoliquidació corresponent, i sempre que no hagués transcorregut el termini de 4 anys des del naixement del dret a deducció de les esmentades quotes, podran deduir-se mitjançant la rectificació de l'autoliquidació relativa al període en què van ser suportades.

  Quan les deduccions superin les quotes meritades, l'excés pot ser compensat en les autoliquidacions posteriors, sempre que no hagin transcorregut 4 anys des de la presentació de l'autoliquidació en què s'origini l'esmentat excés.

  El subjecte passiu podrà optar per la devolució quan resulti procedent.Una vegada que s'opti per la devolució, no és possible efectuar la seva compensació en autoliquidacions posteriors, amb independència del termini en què s'efectuï la devolució.

 • Quan existeixi requeriment de l'Administració o actuació inspectora, únicament són deduïbles, en les liquidacions que siguin procedents, les quotes comptabilitzades als Llibres Registres.Les quotes no comptabilitzades seran deduïbles en l'autoliquidació del període en què es comptabilitzin o en les dels següents.En ambdós casos, sempre que no hagin transcorregut 4 anys des del naixement del dret a la deducció.

 • La deducció s'ha d'efectuar en funció del destinació previsible dels béns i serveis adquirits, rectificant-se si posteriorment s'altera.