Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Com s'efectua la deducció

 • Les deduccions es practiquen restant de l'IVA meritat, l'IVA suportat en l'autoliquidació del període en el que les quotes suportades compleixin tots els requisits per ser deduïbles o en les dels successius, sempre que no transcorrin 4 anys des del naixement del dret.

  En cas de declaració de concurs, la deducció de les quotes suportades que estiguessin pendents de deduir amb anterioritat a aquesta declaració, haurà d'exercitar-se obligatòriament en l'autoliquidació corresponent al període de liquidació en el que s'haguessin suportat.

  Si les quotes esmentades no s'haguessin inclòs en l'autoliquidació corresponent, i sempre que no hagués transcorregut el termini de 4 anys des del naixement del dret a deducció d'aquestes quotes, podran deduir-se mitjançant la rectificació de l'autoliquidació relativa al període en què van ser suportades.

  Quan les deduccions superin les quotes meritades, l'excés pot ser compensat en les autoliquidacions posteriors, sempre que no hagin transcorregut 4 anys des de la presentació de l'autoliquidació en què s'origini aquest excés.

  El subjecte passiu podrà optar per la devolució quan resulti procedent. Una vegada que s'opti per la devolució, no és possible efectuar la seva compensació en autoliquidacions posteriors, independentment del termini en què s'efectuï la devolució.

 • Quan existeixi requeriment de l'Administració o actuació inspectora, únicament són deduïbles, en les liquidacions que siguin procedents, les quotes comptabilitzades en els Llibres Registres. Les quotes no comptabilitzades seran deduïbles en l'autoliquidació del període en què es comptabilitzin o en les dels següents. En ambdós casos, sempre que no hagin transcorregut 4 anys des del naixement del dret a la deducció.

 • La deducció ha d'efectuar-se en funció de la destinació previsible dels béns i serveis adquirits, rectificant-se si posteriorment s'altera.