Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligacions comptables dels subjectes passius

Els empresaris o professionals, subjectes passius del IVA, han de portar els següents Llibres Registres:

 1. Llibre Registre de factures expedides.

 2. Llibre Registre de factures rebudes.

 3. Llibre Registre de béns d'inversió.

 4. Llibre Registre de determinades operacions intracomunitàries.

 5. Llibres Registre especials:

  • Llibre Registre d'operacions realitzades en el règim simplificat.

  • Llibre Registre d'operacions realitzades en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

  • Rebuts expedits que justifiquen el reintegrament de les compensacions en l'adquisició de béns o serveis a subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca.

  • Llibre Registre d'operacions realitzades en el règim especial de béns utilitzats, objectes d'art, antiguitats i objectes de col·lecció.

  • Registre de les operacions incloses en els règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis.

Els llibres o registres que, en compliment de les seves obligacions fiscals o comptables hagin de portar els subjectes passius, poden ser utilitzats a efectes del IVA, sempre que s'ajustin als requisits establerts.

Si els subjectes passius són titulars de diversos establiments situats al territori d'aplicació de l'impost i no tenen l'obligació de portar els Llibres registre a través de la Seu electrònica poden portar, a cada un d'aquests establiments, els Llibres registre, en els quals anotaran per separat les operacions efectuades des dels esmentats establiments, sempre que els seients resums dels mateixos es traslladin als corresponents Llibres registres generals que s'hauran d'emportar al domicili fiscal del subjecte passiu.

El Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària pot autoritzar la substitució d'aquests Llibres Registre per sistemes de registre diferents, així com la modificació dels requisits exigits per a les anotacions registrals, sempre que responguin a l'organització administrativa i comptable dels subjectes passius i quedi garantida la comprovació de les seves obligacions tributàries.Així mateix, podrà autoritzar que als llibres registre de factures expedides i rebudes no constin totes les mencions o tota la informació referida als articles 63.3 i 64.4 del Reglament del IVA, així com la realització de seients resums amb condicions diferents de les assenyalades als articles 63.4 i 64.5 de l'esmentat Reglament, quan apreciï que les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat que es tracti, o bé les condicions tècniques d'expedició de les factures, justificants comptables i documents d'Aduanas, dificultin la consignació de les esmentades mencions i informació.

Requisits si els llibres són portats per mitjans electrònics i informàtics:

Els empresaris o professionals que utilitzin mitjans electrònics i informàtics per gestionar la facturació, la comptabilitat i la generació de llibres i registres fiscalment exigibles hauran de conservar en suport electrònic, durant el període de prescripció, els fitxers, les bases de dades i els programes necessaris que permetin un accés complet i sense demora justificada als mateixos, possibilitant l'adequat control.

Llibres registre a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària:

L'obligació de portar els Llibres registre de factures expedides, rebudes, béns d'inversió i de determinades operacions intracomunitàries, s'ha de complir per a determinats col·lectius de subjectes passius per via electrònica, a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquest sistema d'administració dels Llibres registre és conegut com a «Subministrament Immediat d'Informació», i el col·lectiu obligat està integrat d'acord amb el previst a l'article 62.6 del RIVA:

 • Amb caràcter obligatori: pels subjectes passius que tinguin període de liquidació del IVA mensual:

  • Inscrits en el REDONI'M (Registre de Devolució Mensual d'IVA)
  • Grans Empreses (facturació superior a 6.010.121,04 €)
  • Grups de IVA
 • Amb caràcter voluntari: per aquells subjectes passius que, no estant obligats, decideixin acollir-se al mateix.Per a això, podran exercir aquesta opció en qualsevol moment en la declaració censal, quedant inclosos des del primer període de liquidació que s'iniciï posteriorment a l'exercici de la mateixa.

  Aquells subjectes passius que hagin optat voluntàriament al SII, mantindran el seu període de liquidació trimestral.

En la pàgina web de l'Agència Tributària es troba disponible el servei d'ajuda «Assistent virtual del SII» que facilita una resposta immediata als dubtes sobre el SII.