Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

D) Registre

En l'apartat «B) Concepte d'acord de venda de béns en consigna», en enumerar els requisits que s'han de complir per a l'aplicació de les noves normes a les transferències de béns en el marc d'acords de venda de béns en consigna, se citava la inscripció en el llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Es tracta d'un requisit substantiu per a la consideració de la transferència de béns a un altre Estat membre i posterior lliurament interior com una sola operació.

Des del punt de vista del venedor, haurà d'anotar al llibre registre de determinades operacions intracomunitàries les següents dades:

 1. L'Estat membre a partir del qual els béns han estat transportats i la data d'expedició.

 2. El número d'identificació a efectes del IVA de l'empresari o professional a qui van destinats els béns assignat per l'Estat membre al qual es transporten.

 3. L'Estat membre al qual es transporten els béns, el número d'identificació a efectes del IVA del dipositari dels béns en cas de ser diferent al destinatari, la direcció del magatzem i la data d'arribada al mateix.

 4. El valor, la descripció i la quantitat dels béns que han arribat al magatzem.

 5. El número d'identificació a efectes del IVA de l'empresari que substitueix al destinatari inicial dels béns i la data en què té lloc la substitució.

 6. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns entregats, data de lliurament i número d'identificació a efectes del IVA de l'empresari adquirent.

 7. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns el moviment dels quals doni lloc a una transferència per incompliment dels requisits de les vendes en consigna, data en què es van produir les circumstàncies i motiu.

 8. Descripció, quantitat i valor dels béns que, en el seu cas, hagin estat tornats i data de devolució.

Per la seva part, el empresari al que vagin destinats els béns o el seu substitut haurà de fer constar, en tot cas, les següents dades:

 1. El número d'identificació a efectes del IVA del venedor.

 2. La descripció i quantitat dels béns enviats per ser posats a la seva disposició.

 3. Descripció, base imposable, quantitat i preu unitari dels béns adquirits i data en què es realitza l'adquisició intracomunitària.

En cas de ser dipositari dels béns, haurà a més de registrar:

 1. La data d'arribada al magatzem dels béns.

 2. Descripció, quantitat i valor dels béns que són retirats del magatzem pel venedor i deixen de ser a la seva disposició, així com la data en què es retiren.

 3. Descripció, quantitat i valor dels béns destruïts o desapareguts del magatzem i la data en què es produeix o descobreix tal circumstància.

Para aquells empresaris que apliquin el Subministrament Immediat d'Informació (SII), l'obligació de registrar les vendes en consigna en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries a través de la seu electrònica de la AEAT es retarda a 1 de gener de 2021.