Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Modificació de la base imposable

La Llei estableix, entre d'altres, els següents motius de modificació:

 1. Quan la contraprestació s'hi hagués fixat provisionalment.

  Exemple:

  Si juntament amb l'arrendament del local es facturen despeses de comunitat pressupostades, la meritació es realitza en funció de les despeses provisionals.Una vegada coneguts els definitius, s'haurà d'expedir la factura rectificada, repercutint la quota diferencial al tipus vigent en el moment de la meritació.El llogater inclourà aquesta quota en la declaració del període en què es realitzi la rectificació.

 2. Quan es tornin els envasos i embalatges susceptibles de reutilització.

  Exemple:

  La venda de llet en ampolles de vidre susceptibles de reutilització suposa el gravamen per la contraprestació total.Posteriorment, en el moment en què siguin tornades les ampolles, s'ha de modificar la base imposable.

 3. Quan s'atorguin descomptes i bonificacions després que l'operació s'hagi realitzat.

  Exemple:

  Els ràpels concedits en un any per volum de vendes de l'any anterior donen lloc a la reducció de la base imposable.

 4. Quan quedin sense efecte totalment o parcialment les operacions gravades o s'alteri el preu.

  Exemple:

  La devolució de mercaderies per defectes de qualitat suposarà la rectificació de la base imposable per quedar sense efecte l'operació.

 5. Quan el destinatari de les operacions subjectes no hauria pagat les quotes repercutides en els següents casos:

  • Concurs de creditors: Quan, després de la meritació de l'operació, es dicti acte de declaració de concurs del destinatari de l'operació.

   La modificació no pot realitzar-se després de transcorregut el termini de tres mesos des de l'endemà a la publicació al “Butlletí Oficial de l'Estat” de l'auto de declaració de concurs.

   Per exemple, si en un concurs de creditors l'auto de declaració de concurs es va publicar en el BOE el dia 30 de gener, l'últim dia vàlid per efectuar la modificació de la base imposable és el dia 30 d'abril.

  • Quan els crèdits corresponents a les quotes repercutides per les operacions gravades siguin totalment o parcialment incobrables.

   Crèdit incobrable.Requisits necessaris:

   1. Transcurs d'1 any des de la meritació de l'impost sense que s'hagi obtingut el cobrament, de tot o part del crèdit.No obstant això, quan el titular del dret de crèdit no tingui la condició de gran empresa el termini anteriorment citat podrà ser de 6 mesos o un any.

    Quan es tracti d'operacions a termini o amb preu ajornat, haurà d'haver transcorregut un any des del venciment del termini o terminis impagats a fi de procedir a la reducció proporcional de la base imposable.Igualment, aquest període podrà ser de 6 mesos o un any per a empresaris o professionals que no tinguin la condició de gran empresa, això és, quan el seu volum d'operacions no hagués excedit durant l'any natural immediat anterior de 6.010.121,04 euros.En aquest tipus d'operacions és suficient instar el cobrament mitjançant reclamació judicial d'un dels terminis o per mitjà de requeriment notarial per procedir a modificar la base imposable en la proporció que correspongui pel termini o terminis impagats.

    En el cas d'operacions a les que sigui d'aplicació el règim especial del criteri de caixa aquesta condició s'entendrà complerta en la data de meritació de l'impost que es produeixi per aplicació de la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació.

    No obstant això, el previst en el paràgraf anterior, quan es tracti d'operacions a terminis o amb preu ajornat serà necessari que hagi transcorregut el termini de sis mesos o un any des del venciment del termini o terminis corresponents fins a la data de meritació de l'operació.

   2. Reflex d'aquesta circumstància als Llibres Registre.

   3. Reclamació judicial per al seu cobrament, o requeriment notarial, fins i tot quan es tracti de crèdits consolidats per Ens públics.

    Quan es tracti de crèdits deguts per Ens públics se substitueix la reclamació judicial o el requeriment notarial per la certificació expedida per l'òrgan competent de l'Ens públic deutor d'acord amb l'informe de l'Interventor o Tresorer d'aquell en el qual es reconegui l'obligació i la seva quantia.

La modificació s'ha de realitzar en el termini dels 3 mesos següents a l'acabament del període de 6 mesos o, en el seu cas, 1 any des de la meritació de l'impost.

En el cas de les operacions a les que sigui d'aplicació el règim especial del criteri de caixa, aquest termini de tres mesos per realitzar la modificació es computarà a partir de la data límit del 31 de desembre de l'any immediat posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació.

És necessari que el destinatari de les operacions actuï com a empresari o professional o, en un altre cas, que la base imposable d'aquelles, exclòs el IVA, sigui superior a 300 euros.

En els casos d'auto de declaració de concurs i crèdits incobrables s'apliquen les següents regles comunes:

 1. No procedirà la modificació de la base imposable en els casos següents:

  1. Crèdits que gaudeixin de garantia real, en la part garantida.

  2. Crèdits consolidats per entitats de crèdit o societats de garantia recíproca o coberts per un contracte d'assegurança de crèdit o de caució, en la part consolidada o assegurada.

  3. Crèdits entre persones o entitats vinculades.

  4. Crèdits deguts o consolidats per Entes públics, tret que es tracti de crèdits que tinguin la condició d'incobrables sempre que s'aporti el certificat de l'òrgan competent de l'Ens Públic en el qual es reconegui l'impagament.Quan se sol·liciti el certificat de l'òrgan competent, conforme amb l'informe de l'Interventor o Tresorer, s'entendrà que el termini per a la reducció de la base imposable queda interromput fins que es disposi del mateix (DGT núm. V0615-11).

 2. Tampoc no procedirà la modificació de la base imposable quan el destinatari de les operacions no estigui establert al territori d'aplicació de l'impost, ni a les Canàries, Ceuta o Melilla.

  No obstant això, en el supòsit de concurs declarat en procediments concursals que es desenvolupin per un òrgan jurisdiccional de l'altre Estat membre als quals resulti d'aplicació el Reglament (UE) 2015/848, es permetrà la minoració de la base imposable quan el destinatari estigui establert en un altre Estat membre.(V3346-20).

 3. Tampoc no procedirà la modificació de la base imposable d'acord amb l'apartat quatre de l'article 80 de la LIVA (per crèdits incobrables) posteriorment a l'auto de declaració de concurs per als crèdits corresponents a quotes repercutides per operacions la meritació de les quals es produeixi anteriorment a l'esmentat auto.

 4. En els supòsits de pagament parcial anteriors a l'esmentada modificació, s'entendrà que l'Impost sobre el Valor Afegit està inclòs en les quantitats percebudes i en la mateixa proporció que la part de contraprestació satisfeta.

 5. La rectificació de les deduccions del destinatari de les operacions determinarà el naixement del corresponent crèdit en favor de la Hisenda Pública.

  Si el destinatari de les operacions subjectes no hagués tingut dret a la deducció total de l'impost, resultarà també deutor davant la Hisenda Pública per l'import de la quota de l'impost no deduïble.

La modificació de la base imposable queda condicionada, en aquests supòsits d'auto de declaració de concurs de creditors i crèdits incobrables, al compliment dels següents requisits:

 • El subjecte passiu ha d'acreditar que ha remès la factura rectificativa corresponent al destinatari.

 • Les operacions han d'haver estat facturades i comptabilitzades pel creditor en temps i forma.

 • La modificació s'ha de comunicar a l'Administració.Aquesta obligació de comunicar les modificacions de bases imposables, tant per al creditor com per al deutor, s'ha de realitzar per mitjans electrònics, en un formulari específic disponible a la Seu electrònica de la AEAT.

  La comunicació del creditor s'ha de realitzar en el termini d'un mes des de la data d'expedició de la factura rectificativa, i haurà de fer constar que la mateixa no es refereix a crèdits garantits, consolidats o assegurats, a crèdits entre persones o entitats vinculades, ni a operacions el destinatari de les quals no està establert al territori d'aplicació de l'Impost ni a les Canàries, Ceuta o Melilla, en els termes previstos a l'article 80 de la Llei del IVA i, en el supòsit de crèdits incobrables, que el deutor no ha estat declarat en concurs o, en el seu cas, que la factura rectificativa expedida és anterior a la data de l'auto de declaració del concurs.

  Al costat d'aquesta comunicació, i amb caràcter previ a la mateixa, el creditor ha de remetre a través del registre electrònic de la AEAT:

  • La còpia de les factures rectificatives, en les quals es consignaran les dates d'expedició de les corresponents factures rectificades.

  • En el supòsit de crèdits incobrables, els documents que acreditin que el creditor ha instat el cobrament del crèdit mitjançant reclamació judicial al deutor o mitjançant requeriment notarial.

  • En el cas de crèdits deguts per Ens públics, el certificat expedit per l'òrgan competent de l'Ens públic deutor.

  En la comunicació del destinatari que tingui la condició d'empresari o professional, s'haurà d'informar de la recepció de les factures rectificatives, indicant l'import total de les quotes rectificades incloses, en el seu cas, el de les no deduïbles, en el mateix termini previst per a la presentació de l'autoliquidació corresponent al període en què s'hagin rebut les factures rectificatives de les operacions.

Una vegada practicada la reducció de la base imposable, no tornarà a modificar-se a l'alça encara que s'obtingui el cobrament total o parcial, tret d'en els següents casos:

 • Quan el subjecte passiu desisteixi de la reclamació judicial al deutor o arribi a un acord de cobrament amb el deutor posteriorment al requeriment notarial.

 • Quan el destinatari no actuï en la condició d'empresari o professional, i si aquest no ha satisfet el deute s'entendrà que el IVA està inclòs en les quantitats percebudes i en la mateixa proporció que la part de contraprestació percebuda.

 • Quan s'acordi la conclusió del concurs en els següents casos:

  • Una vegada firmi l'auto de l'Audiència Provincial que revoqui en apel·lació l'auto de declaració de concurs.

  • En qualsevol estat del procediment, quan es produeixi o comprovin el pagament o la consignació de la totalitat dels crèdits reconeguts o l'íntegra satisfacció dels creditors per qualsevol altre medi.

  • En qualsevol estat del procediment, una vegada acabada la fase comuna del concurs, quan quedi firmi la resolució que accepti el desistimientoo la renúncia de la totalitat dels creditors reconeguts.

Finalment, es recorda que l'Agència Tributària n'ha incorporat a la seva pàgina web una «Calculadora de terminis modificació BI i altres rectificacions», on pot consultar-se la data límit per modificar el IVA repercutit quan es produeixin les circumstàncies previstes a l'article 80 de la Llei del IVA o un error.També facilita el període i exercici del model 303 on realitzar el corresponent ajustament.