Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinats lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis

S'inclouen dins d'aquests règims:

 1. El règim exterior de la Unió, aplicable als serveis deixats per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com tals.

 2. El règim de la Unió, aplicable als serveis deixats per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum, a destinataris que no tinguin la condició d'empresaris o professionals actuant com a tals, a les vendes a distància intracomunitàries de béns i als lliuraments interiors de béns realitzats en les condicions previstes a l'article 8 bis.b) de la Llei del IVA.

 3. El règim d'importació, aplicable a les vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers, sempre que el seu valor no excedeixi de 150 euros.

Els règims anteriors venen a substituir-ne amb efectes 1 de juliol de 2021 als règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica:

 1. El règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als deixats per via electrònica per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

 2. El règim especial aplicable als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als deixats per via electrònica per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'estat membre de consum.

Els règims substituïts permetien ingressar mitjançant una única autoliquidació el IVA degut en diferents Estats membres pels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i prestats per via electrònica a consumidors finals.

Aquests régimenes es van denominar “Mini Finestreta Única” o “Mini One-Stop Shop” (MOSS) i el seu objectiu fonamental era minorar la “càrregues fiscals indirectes” dels empresaris o professionals prestadors dels serveis inclosos en els mateixos, evitant que haguessin de donar-se d'alta en cada Estat membre de consum i permetent-los presentar les seves declaracions des d'un únic Estat membre.

La substitució d'aquests règims pels nous té per objecte ampliar les operacions que poden acollir-se al mecanisme de finestreta única, ampliació que s'acompanya dels següents canvis introduïts per l'article dècim del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril, i pel Reial Decret 424/2021, de 15 de juny:

 1. La modificació del règim comunitari de vendes a distància mitjançant la creació d'una nova categoria de lliurament de béns:les vendes intracomunitàries a distància.El nou règim implica la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a particulars, excepte les efectuades per les microempreses establertes en un únic Estat membre que realitzin vendes intracomunitàries a particulars d'altres Estats membres de forma ocasional, que tributaran en l'Estat membre d'establiment fins a assolir el límit de 10.000 euros (IVA exclòs) i en l'Estat membre de consum una vegada depassat el límit anterior, amb la possibilitat d'optar per la tributació en destinació encara no superada el límit.

 2. La implantació d'un règim especial de naturalesa similar al règim comunitari de vendes a distància per a les vendes de béns importats de països o territoris tercers, que incorpora una exempció en la importació d'aquells béns pels quals el subjecte passiu s'aculli al nou règim d'importació que es crea.

 3. S'elimina l'exempció del IVA a la importació per a béns d'escàs valor.

 4. La implicació de les plataformes digitals en la recaptació del IVA meritat en determinades vendes a distància de béns importats i vendes localitzades a l'interior de la Comunitat.Per a això, s'introdueixen les modificacions necessàries per considerar-les subjectes passius en determinades operacions en què intervinguin en les quals es considerarà que reben els béns del proveïdor i els lliuren al consumidor final.Per tal d'evitar una doble imposició, el lliurament del proveïdor a la plataforma estarà exempt i donarà dret a deduir.

 5. La unificació del límit determinant de la tributació en destinació de les vendes intracomunitàries a distància i dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i deixats per via electrònica efectuades o deixats per les microempreses establertes en un únic estat membre.

Com a conseqüència dels canvis anteriors, la “Minifinestreta Única” passa a denominar-se “Finestreta Única” oOne-Stop Shop” (OSS) i es crea la “Import One-Stop Shop” (IOSS), passant a incloure's a la finestreta única des d'1 de juliol de 2021, a més dels serveis de telecomunicacions, radiodifusió o televisió i els deixats per via electrònica a consumidors finals, les següents operacions:

 1. Les vendes intracomunitàries a distància de béns.

 2. Les vendes a distància de béns importats.

 3. Tots els serveis prestats a consumidors finals per empresaris o professionals no establerts en la Comunitat.

 4. Tots els serveis prestats a consumidors finals per empresaris o professionals establerts en la Comunitat, però no en l'Estat membre de consum.

 5. Els lliuraments de béns localitzats a l'interior de la Comunitat el subjecte passiu de la qual sigui una interfície electrònica d'acord amb el disposat a l'article 8.bis.b) de la Llei del IVA.

Els nous règims es completen amb la introducció d'una modalitat especial per a la declaració i pagament de les importacions efectuades per aquells empresaris o professionals que, complint determinats requisits i tenint dret a acollir-se al règim d'importació, no s'acullin al mateix.