Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Modalitat especial de declaració i pagament del IVA a la importació

Els empresaris o professionals que, complint els requisits, no optin per l'aplicació del règim d'importació, podran optar per una modalitat especial per a la declaració i el pagament del IVA a la importació quan es presentin els següents requisits:

  • Que el valor intrínsec de l'enviament no superi els 150 euros.

  • Que es tracti de béns que no siguin objecte d'impostos especials.

  • Que la destinació final de l'expedició o transport dels béns sigui el territori d'aplicació de l'impost.

La modalitat especial de declaració i pagament, es regirà per les següents regles:

  • El destinatari dels béns importats estarà obligat al pagament del IVA.

  • La persona que presenti els béns davant de la Duana recaptarà el IVA que recaigui sobre la seva importació del destinatari dels béns importats i efectuarà el pagament de l'impost recaptat.

  • No serà necessària autorització expressa per del destinatari dels béns importats per a la utilització de la modalitat especial de declaració i pagament.

  • S'aplicarà el tipus impositiu general de l'impost a les importacions de béns que es declarin utilitzant la modalitat especial de declaració i pagament.

Els empresaris o professionals que utilitzin la modalitat especial de declaració i pagament, hauran de presentar una declaració mensual amb l'import total del IVA recaptat i ingressar-lo fins al dia 16 del segon mes següent al mes d'importació.