Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règim exterior de la Unió

1.Definicions

 • Empresari o professional no establert en la Comunitat: tot empresari o professional que tingui la seu de la seva activitat econòmica anés de la Comunitat i no tingui un establiment permanent al territori de la Comunitat.

 • Estat membre d'identificació: l'Estat membre pel qual hagi optat l'empresari o professional no establert en la Comunitat per declarar l'inici de la seva activitat

 • Estat membre de consum: l'Estat membre en el qual té lloc la prestació dels serveis.

2.Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se a aquest règim especial els empresaris o professionals no establerts en la Comunitat, que prestin serveis a persones que no tinguin la condició d'empresari o professional establertes en la Comunitat o que tinguin en ella el seu domicili o residència habitual.

El règim s'aplicarà a totes les prestacions de serveis que s'hagin d'entendre realitzats en la Comunitat.

3.Identificació a efectes d'aquest règim

L'Administració tributària identificarà l'empresari o professional no establert en la Comunitat a efectes d'aquest règim mitjançant un número individual que notificarà per via electrònica.

4.Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació són les següents:

 1. Disposar de número d'identificació fiscal

 2. Presentar la declaració d'inici, modificació o cessament de les operacions compreses en aquest règim especial (formulari 035).

  La declaració d'inici inclourà la següent informació:

  • Nom i cognoms o denominació social.

  • Adreces postals i de correu electrònic.

  • Adreces electròniques dels llocs d'internet a través dels que operi.

  • Número d'identificació fiscal al país en què arreli la seu.

  • Declaració de no tenir en la Comunitat la seu d'activitat o algun establiment permanent.

 3. Presentar una autoliquidació per cada trimestre natural, independentment que hagi subministrat o no serveis coberts per aquest règim (model 369).

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període a què es refereix la mateixa.

 4. Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins del termini de presentació de l'autoliquidació.

 5. Portar i mantenir un registre de les operacions incloses en aquest règim especial.

  Aquest registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se registre durant un període de deu anys.

 6. Expedir i lliurar factura per totes les operacions incloses en aquest règim.

5.Rectificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades s'efectuarà en l'autoliquidació corresponent a un període posterior presentada en el termini màxim de tres anys des de la data en què es va haver de presentar l'autoliquidació inicial que es pretén modificar.

6.Deducció de les quotes suportades

En cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a aquest règim especial, que no realitzin altres operacions diferents de les acollides a l'esmentat règim que li obliguin a presentar autoliquidació, del IVA pel règim general:

 • No podran deduir en l'autoliquidació objecte d'aquest règim (model 369), les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al règim.

 • Per les quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 119 bis de la Llei, sense que s'exigeixi que estigui reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts al territori d'aplicació de l'Impost.

 • Per les quotes suportades en altres Estats membres, sol·licitaran la devolució a través del procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagin suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es pugui exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquest Estat membre.

 • En el cas d'empresaris o professionals establerts a les Illes Canàries, Ceuta o Melilla:

  1. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en els altres Estats membres (a excepció de les suportades al territori d'aplicació de l'Impost) a través del procediment previst a l'article 117 bis de la Llei del IVA.

  2. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost a través del procediment previst a l'article 119 de la Llei del IVA.

 • En cas que empresaris o professionals que a més de les operacions objecte del règim especial realitzin altres que li obliguen a presentar autoliquidació del IVA pel règim general, el IVA suportat s'inclourà en aquesta autoliquidació.