Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Règim d'importació

1.Definicions

 • Empresari o professional no establert en la Comunitat: tot empresari o professional que tingui la seu de la seva activitat econòmica anés de la Comunitat i no tingui en ella un establiment permanent.

 • Mitjancer: tota persona establerta en la Comunitat a qui designa l'empresari o professional que realitza vendes a distància de béns importats i que, en nom i per compte d'aquest, quedi obligat al compliment de les obligacions materials i formals derivades del règim d'importació.

 • Estat membre d'identificació:

  1. Quan el subjecte passiu actua directament, sense mitjancer:

   • Quan l'empresari o professional no estigui establert en la Comunitat, l'Estat membre pel qual opti.

   • Quan l'empresari o professional no tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica en la Comunitat, però tingui en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el qual, tenint un establiment permanent, indiqui que s'acull al present règim especial.L'opció vincularà a l'empresari o professional en tant no sigui revocada i tindrà una validesa mínima de l'any a què es refereixi l'opció i els dos següents.

   • Quan l'empresari o professional hagi establert la seu de la seva activitat econòmica en un Estat membre o tingui exclusivament un o diversos establiments permanents en un Estat membre, l'esmentat Estat membre.

  2. Quan el subjecte passiu actua a través de mitjancer:

   • Quan el mitjancer hagi establert la seu de la seva activitat econòmica en un Estat membre, l'esmentat Estat membre.

   • Quan el mitjancer no tingui establerta la seu de la seva activitat econòmica en la Comunitat, però tingui en ella diversos establiments permanents, l'Estat membre en el qual, tenint un establiment permanent, indiqui que s'acull al règim d'importació.L'opció vincularà en tant no sigui revocada i tindrà una validesa mínima de l'any natural a què es refereix l'opció i els dos següents.

 • Estat membre de consum: l'Estat membre d'arribada de l'expedició o transport dels béns amb destinació al client.

2.Meritació

En els lliuraments de béns realitzats en els termes previstos a l'article 8 bis de la Llei del IVA, la meritació de l'impost del lliurament efectuat a favor de l'empresari o professional que faciliti la venda o el lliurament, així com l'efectuada pel mateix, es produirà amb l'acceptació del pagament del client.

3.Requisits per actuar com a mitjancer

Són requisits per actuar com a mitjancer els següents, quan Espanya sigui l'estat membre d'identificació, els següents:

 • Disposar de número d'identificació fiscal.

 • Estar establert al territori d'aplicació de l'Impost.

 • No haver estat condemnat o sancionat, dins els quatre anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per actuar com a mitjancer, per la comissió d'un delicte contra la Hisenda Pública o d'una infracció tributària greu, en relació amb la seva activitat econòmica, en virtut de sentència o resolució administrativa ferm.

 • Acreditar solvència financera.

4.Àmbit d'aplicació

Podran acollir-se al règim d'importació els empresaris o professionals que realitzin vendes a distància de béns importats de països o territoris tercers en enviaments el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 euros, a excepció dels productes que siguin objecte d'impostos especials, sempre que siguin:

 • Empresaris o professionals establerts en la Comunitat

 • Empresaris o professionals, establerts, o no en la Comunitat, que estiguin representats per un mitjancer establert en la Comunitat.

 • Empresaris o professionals establerts en un país tercer amb el qual la Unió Europea hagi celebrat un acord d'assistència mútua amb un àmbit d'aplicació similar al de la Directiva 2010/24/UE del Consell i al del Reglament (UE) núm.. 904/2010, i que realitzin vendes a distància de béns procedents d'aquest país tercer.

El règim d'importació s'aplicarà a totes les vendes a distància de béns importats el valor intrínsec dels quals no excedeixi de 150 euros, a excepció dels productes que siguin objecte d'impostos especials.

5.Identificació a efectes del règim d'importació

A efectes d'aquest règim, l'Administració tributària identificarà l'empresari o professional acollit al mateix amb un número d'operador a efectes del règim d'importació (NIOSS).

En cas d'actuar mitjançant mitjancer degudament registrat com a tal (havent-se-li assignat prèviament per l'Administració tributària un número d'identificació com a mitjancer - NIOSSIn), l'Administraciónasignará a aquest a més un número d'identificació a efectes del règim en relació amb cada empresari o professional que l'hagi designat com a tal.

6.Obligacions formals

Les obligacions formals en cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació són les següents:

 • Disposar de número d'identificació fiscal.

  En el cas d'empresaris o professionals que operin a través de mitjancer, en defecte de número d'identificació fiscal, hauran de disposar d'un codi d'identificació individual.

 • Declarar l'inici, modificació o cessament de les operacions acollides a aquest règim especial (formulari 035).

 • Presentar una autoliquidació per cada mes natural, independentment que s'hagin realitzat o no operacions a què s'apliqui aquest règim especial.

  L'autoliquidació es presentarà durant el mes següent al del període a què es refereix la mateixa.

 • Ingressar l'impost corresponent a cada autoliquidació dins del termini de presentació de l'autoliquidació.

 • Portar i mantenir un registre de les operacions incloses en aquest règim especial.

 • Aquest registre estarà a disposició tant de l'Estat membre d'identificació com del de consum i haurà de conservar-se durant un període de deu anys.

 • Expedir i lliurar factura per totes les operacions acollides a aquest règim especial.

7.Modificació de les autoliquidacions

Qualsevol modificació posterior de les xifres contingudes en les autoliquidacions presentades s'haurà d'efectuar en les autoliquidacions posteriors que es presentin en el termini màxim de tres anys.

8.Deducció de les quotes suportades

 • En cas que Espanya sigui l'estat membre d'identificació, els empresaris o professionals acollits a aquest règim especial, no podran deduir-se en l'autoliquidació periòdica corresponent a aquest règim (model 369) les quotes suportades en l'adquisició o importació de béns i serveis destinats a la realització de les operacions acollides al mateix.

 • Per les quotes suportades al territori d'aplicació de l'Impost:

  1. Si a més de les operacions incloses en aquest règim en realitzen altres per les quals tinguin obligació de presentar autoliquidacions periòdiques de IVA, les deduiran en les esmentades autoliquidacions.

  2. Si estan establerts en un altre Estat membre, però estan identificats a Espanya per ser aquí establert el mitjancer que els representa, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 119 de la Llei del IVA.

  3. Si no estan establerts en la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 119 bis de la Llei del IVA, sense que s'exigeixi que estigui reconeguda l'existència de reciprocitat de tracte a favor dels empresaris o professionals establerts al territori d'aplicació de l'Impost, ni la designació de representant fiscal a Espanya.

 • Per les quotes suportades en altres Estats membres:

  1. Si estan establerts al territori d'aplicació de l'Impost, sol·licitaran la devolució pel procediment previst a l'article 117 bis de la Llei del IVA.

  2. Si no estan establerts al territori d'aplicació l'Impost però sí en un altre Estat membre, estant identificats a Espanya per ser aquí establert el mitjancer que els representa, li sol·licitaran la devolució en la declaració nacional periòdica corresponent si estan obligats, o en cas contrari, pel procediment regulat en la Directiva 2008/9/CE.

  3. Si no estan establerts al territori d'aplicació l'Impost ni la resta de la Comunitat, sol·licitaran la devolució pel procediment previst en la normativa de l'Estat membre en què s'hagin suportat en desenvolupament de la Directiva 86/560/CEE, del Consell, de 17 de novembre de 1986, sense que es pugui exigir el reconeixement de reciprocitat de tracte ni la designació de representant fiscal en aquest Estat membre.
 • En el cas d'empresaris o professionals amb seu a les Canàries, Ceuta o Melilla, que no estan establerts al territori d'aplicació de l'Impost ni en la resta de la Comunitat i que no realitzen altres operacions diferents de les acollides al règim especial que li obliguin a presentar autoliquidacions pel règim general del IVA:

  1. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades a Espanya a través del procediment previst a l'article 119 de la Llei del IVA.

  2. Sol·licitaran la devolució de les quotes suportades en altres Estats membres a través del procediment previst a l'article 117bis de la Llei del IVA, en aplicació de la Directiva 2008/9/CE.