Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Contingut

L'impost es meritarà:

  1. En el moment del cobrament total o parcial del preu pels imports efectivament percebuts.

  2. El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el cobrament no s'ha produït.

S'haurà d'acreditar el moment del cobrament total o parcial del preu de l'operació.

La repercussió de l'impost haurà d'efectuar-se al temps d'expedir i lliurar la factura, però s'entendrà produïda en el moment de la meritació de l'operació.

Els subjectes passius acollits al RECC podran practicar les seves deduccions amb la particularitat que el dret a la deducció neix:

  1. En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.

  2. El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

S'haurà d'acreditar el moment del pagament total o parcial del preu de l'operació.

En el cas de destinataris d'operacions afectades per aquest règim el dret a la deducció de les quotes suportades per aquestes operacions neix:

  1. En el moment del pagament total o parcial del preu pels imports efectivament satisfets.
  2. El 31 de desembre de l'any immediatament posterior a aquell en què s'hagi realitzat l'operació si el pagament no s'ha produït.

Exemple:

L'empresari “A” adquireix mercaderies en el primer trimestre de l'any n per import de 600.000 € a un altre empresari “B” que està acollit al règim especial del criteri de caixa.

La meitat del preu es paga l'1 de juliol de l'any n i la resta l'1 de febrer de l'any n+2.Quan podrà deduir el IVA suportat en la compra l'empresari “A”?

La meritació i, per tant, el dret a la deducció de l'impost es produirà l'1 de juliol de l'any n per l'import pagat (300.000 x 21% = 63.000 €) i el 31 de desembre de l'any n+1 per l'import restant (300.000 x 21% = 63.000 €).