Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Obligació de facturar

Els empresaris i professionals estan obligats a expedir factura i còpia d'aquesta pels lliuraments de béns i prestacions de serveis que realitzin en el desenvolupament de la seva activitat i a conservar còpia de la mateixa.També han d'expedir factures en els supòsits de pagaments anticipats, excepte en els lliuraments intracomunitaris de béns exempts.

Així mateix, altres persones i entitats que no tinguin la condició d'empresaris o professionals estan obligades a expedir i conservar factures o altres justificants de les operacions que realitzin.

1.Supòsits d'expedició obligatòria de factura

Sempre i en tot cas, els empresaris i professionals estan obligats a expedir una factura en els següents supòsits:

 • Quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal.

 • Quan el destinatari de l'operació així ho exigeixi per a l'exercici de qualsevol dret de naturalesa tributària.

 • Exportacions de béns exemptes del IVA (tret de les realitzades a les botigues lliures d'impostos).

 • Lliuraments intracomunitaris de béns exempts del IVA.

 • Quan el destinatari sigui una Administració Pública o una persona jurídica que no actuï com empresari o professional.

 • Lliuraments de béns objecte d'instal·lació o muntatge abans de la seva posada a disposició.

 • Vendes a distància quan s'entenguin realitzades al territori d'aplicació de l'impost.

2.Excepcions a l'obligació de facturar

No existeix obligació d'expedir factura, tret que sigui un supòsit dels indicats com a obligatoris en l'apartat anterior, en les següents operacions:

 • Les operacions exemptes del IVA en virtut de l'establert a l'article 20 de la Llei del IVA.No obstant això, l'expedició de factura serà obligatòria en les operacions exemptes de l'article 20.Uno.2º, 3r, 4t, 5è, 15è, 20è, 22è, 24è, 25è i 28è de la Llei del IVA.

 • Les realitzades pels subjectes passius en el desenvolupament d'activitats a les que sigui d'aplicació el règim especial del recàrrec d'equivalència.No obstant això, s'haurà d'expedir factura en tot cas pels lliuraments d'immobles subjectes i no exempts de l'Impost.

 • Les realitzades per empresaris o professionals en el desenvolupament d'activitats per les quals es trobin acollits al règim simplificat del IVA, tret que la determinació de les quotes s'efectuï en consideració al volum d'ingressos.No obstant això, s'haurà d'expedir factura en tot cas per les transmissions d'actius fixos.

 • Aquelles operacions que, amb referència a sectors empresarials o professionals o a empreses determinades, autoritzi el Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, a fi d'evitar pertorbacions en el desenvolupament de les activitats econòmiques dels empresaris o professionals.

No existeix tampoc obligació d'expedir factura quan es tracti de les prestacions de serveis definides a l'article 20.Uno 16è i 18è, apartats a) a n) de la Llei del IVA , tret que:

 • S'entenguin realitzades en el TAI o en un altre Estat membre i estiguin subjectes i no exemptes al mateix.

 • S'entenguin realitzades en el TAI, les Canàries, Ceuta o Melilla, estiguin subjectes i exemptes al mateix i siguin realitzades per empresaris o professionals diferents de les entitats asseguradores, societats gestores d'institucions d'inversió col·lectiva, entitats gestores de fons de pensions, fons de titulització i les seves societats gestores, entitats de crèdit, a través de la seu de la seva activitat econòmica o establiment permanent situat a l'esmentat territori.

 • El Departament de Gestió Tributària de l'Agència Estatal d'Administració Tributària eximeixi altres empresaris o professionals de l'obligació d'expedir factura, prèvia sol·licitud dels interessats, quan quedi justificat per les pràctiques comercials o administratives del sector d'activitat que es tracti o per les condicions tècniques d'expedició d'aquestes factures.

No existeix obligació d'expedir una «autofactura» en el cas d'adquisicions intracomunitàries ni tampoc en les operacions en les quals es produeixi la inversió del subjecte passiu.No obstant això, tindrà la consideració de document justificatiu de la deducció la factura original o el justificant comptable, expedits per qui realitza el lliurament que dona lloc a l'adquisició intracomunitària o la prestació de serveis o el lliurament de béns que origina la inversió del subjecte passiu, sempre que l'esmentada adquisició de béns o de serveis es reculli en la corresponent autoliquidació.

3.Possibilitat d'expedir documents de facturació mensuals.Factures recapitulatives

Podran incloure's en una sola factura les operacions realitzades en diferents dates per a un mateix destinatari sempre que s'hagin efectuat dins d'un mateix mes natural.

Les operacions s'entendran realitzades en la data en què s'hagi produït la meritació de l'impost.