Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Procediment de regularització

La regularització de les deduccions per béns d'inversió es realitza de la següent manera:

 1. Es parteix de la deducció efectuada l'any de compra.

 2. Es resta la que correspondria l'any de regularització aplicant a la quota suportada el percentatge definitiu d'aquest any.

 3. La diferència positiva o negativa es divideix entre 5 (o 10 si es tracta de terrenys o edificacions) i el quocient que resulti és la quantia de l'ingrés o deducció complementàries a efectuar, respectivament.

Els ingressos i deduccions complementàries s'efectuaran en l'última autoliquidació de l'exercici.

Exemple:

Una empresa va adquirir una màquina l'any “n-1” per 20.000 euros, més 4.200 euros d'IVA. La prorrata de “n-1” va ser del 50%.

Veurem les diferents possibilitats que poden donar-se en funció de les operacions realitzades en “n”.

 1. Si la prorrata de “n” és del 67%.

  Cal regularitzar, perquè el percentatge de deducció aplicable l'any de la repercussió (“n-1”) i l'aplicable l'any de la regularització difereixen en més de 10 punts percentuals = 50% - 67% = 17%

  • IVA deduïble any de compra (“n-1”): 4.200 x 50% = 2.100 euros
  • IVA deduïble aquest any (“n) ”: 4.200 x 67% =-2.814 euros
  • Total: - 714 euros
  • -714: 5 =-142,8 euros

  Té dret a una deducció complementària de 142,8 euros que es reflectiran en la casella “Regularització béns d'inversió ”del model de declaració.

 2. El percentatge de prorrata de “n” és del 58%.

  En diferir en menys de 10 punts el percentatge de prorrata aplicable en “n” (58%) de l'aplicable en “n-1” (50%), no és procedent practicar regularització per les inversions = 50% - 58% = 8%

 3. El percentatge de deducció de “n” és del 30%.

  És procedent regularitzar les deduccions practicades per haver una diferència superior a 10 punts en els percentatges = 50% - 30% = 20%

  • IVA deduïble any de compra (“n-1”) 200 x 50% = 2.100 euros
  • IVA deduïble aquest any (“n)” .200 x 30% =-1.260 euros
  • Total: 840 euros
  • 840: 5 = 168 euros

  Consignarà en la casella “Regularització béns d'inversió ”del model de declaració la quantitat de 168 euros precedit del signe menys, és a dir, una menor deducció que suposa un ingrés complementari.