Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regularització de deduccions per béns d'inversió

Les quotes suportades en béns d'inversió s'han de regularitzar durant els 4 anys naturals següents (en terrenys o edificacions, 9 anys) a aquell en què s'adquireixin o s'utilitzin o entrin en funcionament, si aquest moment és posterior a l'adquisició.

Només es regularitza si entre el percentatge de deducció definitiu de cada un dels anys del període de regularització i el que es va utilitzar l'any en què es va suportar la repercussió, existeix una diferència superior a 10 punts.

No és procedent regularitzar en cas de pèrdua o inutilització dels béns d'inversió per causa no imputable al subjecte passiu degudament justificada.

  1. Concepte de béns d'inversió
  2. Procediment de regularització
  3. Lliuraments de béns d'inversió durant el període de regularització