Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Regularització de deduccions per béns d'inversió

Les quotes suportades en béns d'inversió s'han de regularitzar durant els 4 anys naturals següents (en terrenys o edificacions, 9 anys) a aquell en què s'adquireixin o s'utilitzin o entrin en funcionament, si aquest moment és posterior a l'adquisició.

Només es regularitza si entre el percentatge de deducció definitiu de cada un dels anys del període de regularització i el que es va utilitzar l'any en què es va suportar la repercussió, existeix una diferència superior a 10 punts.

No és procedent regularitzar en cas de pèrdua o inutilització dels béns d'inversió per causa no imputable al subjecte passiu degudament justificada.