Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Concepte de béns d'inversió

Són béns d'inversió els béns corporals, mobles, semovents o immobles que, per la seva naturalesa i funció, estiguin normalment destinats a ser utilitzats per un període de temps superior a un any com instruments de treball o mitjans d'explotació.

No tenen la consideració de béns d'inversió:

  • Els accessoris, peces de recanvi i execucions d'obra per a la reparació de béns d'inversió.

  • Els envasos i embalatges, encara que siguin susceptibles de reutilització.

  • Les robes utilitzades per al treball pels subjectes passius o el seu personal.

  • Qualsevol altre bé de valor inferior a 3.005,06 euros.