Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Lliuraments de béns d'inversió durant el període de regularització

En cas que els béns d'inversió es transmetin durant el període de regularització, s'efectua una regularització única pels anys del període de regularització que quedin per transcórrer, aplicant les següents regles:

 1. Lliurament subjecte i no exempt: es considera que el bé es va fer servir només en operacions amb dret a deduir durant l'any de venda i els restants fins a l'expiració del període de regularització (percentatge del 100 per cent).

  Límit de la deducció: la quota reportada pel lliurament del bé.

 2. Lliurament exempt o no subjecte:es considera que el bé es va fer servir només en operacions sense dret a deduir durant tot l'any de venda i els restants fins a l'expiració del període de regularització (percentatge del 0 per cent).

  No obstant això, a les lliuraments exempts o no subjectes que originen el dret a la deducció, els serà aplicable la regla primera.

  Límit de les deduccions: la quota que resultaria d'aplicar el tipus impositiu vigent aplicable a béns de la mateixa naturalesa al valor interior dels béns exportats o enviats a un altre Estat membre.

Exemple:

Un edifici adquirit en “n-1” per 2.000.000 d'euros, més 420.000 euros de IVA, es ven en “n” per 1.000.000 d'euros.

La prorrata o percentatge definitiu de deducció de “n-1” va ser del 50%.

 1. Si el lliurament està subjecte i no eximeix per renúncia a l'exempció:

  IVA repercutit en la venda:1.000.000 x 21% = 210.000 euros

  Regularització:

  • IVA deduïble en “n-1” 420.000 x 50% = 210.000 euros
  • IVA deduïble en “n"-420.000 x 100% = -420.000 euros
  • Total:-210.000 euros
  • (-210.000 ÷ 10) x 9 = -189.000 euros(*)

  Deducció complementària de 189.000 euros

 2. Si el lliurament està subjecte però eximeix:

  IVA repercutit en la venda:1.000.000 x 21% = 210.000 euros

  Regularització:

  • IVA deduïble en “n-1” 420.000 x 50% = 210.000 euros
  • IVA deduïble en “n"-420.000 x 0% = 0 euros
  • Total:210.000 euros
  • (210.000 ÷ 10) x 9 = 189.000 euros(*)

  Ingrés complementari de 189.000 euros

Nota a l'exemple:

(*) Es divideix entre 10, perquè en tractar-se d'una edificació el període de regularització és de 10 anys, i es multiplica per 9, perquè són els anys que falten perquè acabi el període de regularització, computant-se a aquests efectes l'any en què es produeix la transmissió.