Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Prorrata general

 1. S'aplica quan el subjecte passiu efectua conjuntament operacions amb i sense dret a deducció i no sigui d'aplicació la prorrata especial.

 2. Les quotes suportades són deduïbles en el percentatge següent:

  Percentatge de deducció = (operacions amb dret a deducció ÷ total d'operacions) x 100

  El resultat d'aquesta operació s'arrodoneix en la unitat superior.

  Criteris a tenir en compte en relació amb les subvencions:

  Amb la promulgació de la Llei 3/2006, de 29 de març, s'elimina tota restricció en el dret a la deducció com a conseqüència de la percepció de qualsevol subvenció, ja sigui corrent o de capital.No obstant això, es computaran per al càlcul de la prorrata, incloent-les tant en el numerador com en el denominador, les subvencions que constitueixen contraprestació, total o parcial, de les operacions subjectes, i les vinculades al preu, en funció de si formen part de la base imposable d'operacions que generen o no el dret a deducció.

  No es computen en el numerador ni en el denominador:

  1. Les operacions realitzades des d'establiments permanents situats fora del territori d'aplicació de l'impost.

  2. Les quotes del IVA que hagin gravat les operacions realitzades pel subjecte passiu.

  3. Els lliuraments i exportacions dels béns d'inversió.

  4. Les operacions immobiliàries o financeres que no constitueixin activitat empresarial o professional habitual del subjecte passiu.

  5. Les operacions no subjectes a l'impost per l'article 7 de la Llei del IVA.

  6. Els autoconsums per canvi de destinació de les existències que passen a utilitzar-se com béns d'inversió.

  7. Les subvencions que no formin part de la base imposable.

  L'import de les operacions es determina segons l'establert per a la determinació de la base imposable, fins i tot en les operacions exemptes o no subjectes a l'impost.

  Per efectuar la imputació temporal s'apliquen les normes sobre la meritació de l'impost.

  Càlcul del IVA suportat que és deduïble:

  1. Cada any natural s'aplica provisionalment el percentatge de deducció definitiu de l'any precedent.

   Pot sol·licitar-se l'aplicació d'un percentatge provisional diferent quan es produeixin circumstàncies susceptibles d'alterar-lo significativament.

   L'esmentada sol·licitud s'ha de formular en els següents terminis:

   • El mes de gener de l'any en què assorteixi efectes.

   • Fins a l'acabament del mes següent a aquell en què es produeixin les circumstàncies que justifiquen la sol·licitud.

   En aquests casos, les quotes afectades pel nou percentatge provisional de deducció seran les suportades a partir de la data que indiqui l'Administració.En cas d'autorització mitjançant silenci positiu, s'aplicarà el nou percentatge a les quotes suportades a partir del primer dia del període de liquidació de l'impost següent a aquell en què hagi recaigut l'autorització.

   La sol·licitud es formula davant de l'òrgan competent de l'Agència Tributària i s'entén concedida una vegada transcorregut un mes (comptat des que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de l'òrgan competent per a la seva tramitació) sense que s'hagi notificat resolució.

   El primer any de l'exercici de les activitats o en el cas de deduccions anteriors a la realització habitual dels lliuraments de béns o prestacions de serveis, el percentatge de deducció serà el proposat pel subjecte passiu a l'Administració, tret que aquesta en fixi un de diferent.

  2. En l'última autoliquidació, el subjecte passiu calcula la prorrata de deducció definitiva en funció de les operacions realitzades en l'any natural.

  3. El percentatge de deducció definitiu s'aplica a les quotes suportades durant l'any natural havent de regularitzar les deduccions practicades.

Exemple:

Una empresa es dedica al lloguer d'habitatges i locals de negocis.

Les operacions realitzades l'any “n-1” han estat les següents:

 • Lloguer d'habitatges:12.000 euros
 • Lloguer de locals de negoci:32.000 euros

Les operacions realitzades durant l'any “n” han estat les següents:

 • Lloguer d'habitatges:20.000 euros
 • Lloguer de locals:25.000 euros

El IVA suportat en “n” per les despeses utilitzades als immobles (tant habitatges com locals) ha estat de 1.280 euros en els tres primers trimestres i de 160 euros en el quart trimestre.El lloguer d'habitatges és una operació exempta sense dret a deducció, mentre que el lloguer de locals és una operació subjecta i no exempta amb dret a deducció.

El lloguer d'habitatges i locals constitueix un sol sector en tenir un mateix grup en la CNAE, sent aplicable la regla de prorrata general (tret que fos aplicable l'especial).

IVA suportat deduïble

 1. Es calcula el percentatge provisional de prorrata de l'any “n” en funció de les operacions realitzades en “n-1”:

  Percentatge de prorrata = (Operacions amb dret a deducció ÷ Total d'operacions) x 100 = {Lloguer locals (32.000) ÷ [Lloguer locals (32.000) + Lloguer habitatges (12.000)] x 100} = (32.000 ÷ 44.000) x 100 = 72,72727%

  El percentatge aplicable s'arrodoneix per excés i serà el 73%.

 2. Aplicació del percentatge al IVA suportat per obtenir el IVA suportat que s'haurà deduït en les autoliquidacions corresponents als tres primers trimestres:1.280 x 73% = 934,40

 3. En el quart trimestre es calcula el percentatge de deducció definitiu l'any “n”.

  Percentatge de prorrata = {Lloguer locals (25.000) ÷ [Lloguer locals (25.000) + Lloguer habitatges (20.000)] x 100} = (25.000 ÷ 45.000) x 100 = 55,5555%

  S'arrodoneix per excés al 56%.

 4. Aplicació del percentatge al IVA suportat per obtenir el IVA suportat deduïble corresponent al quart trimestre:160 x 56% = 89,60

 5. Regularització de deduccions dels trimestres anteriors:

  • Deducció efectuada:1.280 x 73% = 934,40
  • Deducció correcta:1.280 x 56% = 716,80
  • Excés de deducció:217,60
 6. Deducció aplicable al 4 T = 89,60 - 217,60 = - 128 euros de menor deducció o ingrés.

  Comprovació:
  • Deducció dels tres primers trimestres 934,40
  • Deducció del quart trimestre - 128,00
  • Total:806,40
  Total IVA suportat en “n”:1.280 + 160 = 1.440
  1.440 x 56% = 806,40 euros