Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Regla de prorrata

L'Agència Tributària ha incorporat a la seva pàgina web l'eina «Calculadora de prorrates», on es pot quantificar la prorrata, comparant resultats amb prorrata general i especial i la regularització anual per aplicar el seu percentatge definitiu. També facilita respecte als béns d'inversió, la regularització anual i la regularització en cas de transmissió.

La regla de prorrata s'aplica quan el subjecte passiu adquireix béns i serveis que utilitza en operacions amb dret i sense dret a deducció.

No s'aplica a les quotes suportades en béns o serveis que no s'afectin, directa i exclusivament, a l'activitat (llevat de les especialitats ja apuntades respecte dels béns d'inversió) i als exclosos del dret a deduir (no són deduïbles en cap mesura).

La regla de prorrata pot ser general o especial:

  1. Prorrata general
  2. Prorrata especial