Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Tipus impositius

Begudes edulcorants

Amb efectes 1 de gener de 2021, es modifica el tipus impositiu aplicable a les begudes que contenen edulcorants afegits, tant naturals com additius edulcorants, que passen a tributar al tipus impositiu general del 21 per cent, mesura que constitueix un compromís social per racionalitzar i promoure el seu consum responsable, en particular entre la població infantil i juvenil.

Tipus zero

Des del 23 d'abril de 2020 fins al 31 de desembre de 2021 s'aplicarà el tipus del 0 per cent als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per combatre la pandèmia provocada pel COVID-19 amb els següents requisits:

  1. Els béns a què s'aplicarà el tipus del 0 per cent seran els següents:

    • Per al període comprès entre el 23 d'abril i el 31 d'octubre de 2020, els enumerats a l'annex del Reial Decret llei 28/2020, de 22 de setembre.

    • Per al període comprès entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021, els enumerats a l'annex del Reial Decret llei 34/2020, de 17 de novembre.

    • Per al període comprès entre l'1 de maig de 2021 i el 31 de desembre de 2021, els enumerats a l'annex del Reial Decret llei 7/2021, de 27 d'abril.

  2. El tipus del 0 per cent s'aplicarà sempre que els destinataris siguin entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

Tipus del 4 per cent

L'article 7 del RD-Llei 34/2020, amb efectes des del 19 de novembre de 2020 i fins al 31 de desembre de 2021, rebaixa temporalment del 21 al 4 per cent el tipus aplicable als lliuraments, importacions i adquisicions intracomunitàries de les màscares quirúrgiques d'un sol ús els destinataris de les quals siguin diferents d'entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es refereix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.

Reducció del tipus de IVA al 10 per cent en els subministraments d'energia elèctrica

Amb efectes des de 26 de juny i fins al 31 de desembre de 2021, per als contractes d'energia elèctrica el terme fix de potència dels quals no superi els 10 kW s'estableix una rebaixa del 21 al 10 per cent en el tipus impositiu del IVA que recau sobre tots els components de la factura elèctrica, quan el preu mitjà mensual del mercat a l'engròs el mes anterior al de la facturació hagi superat els 45 €/MWh.

També es rebaixa al 10 per cent el tipus impositiu del IVA aplicable a la factura elèctrica dels titulars de contractes de subministrament d'electricitat que siguin perceptors del bo social, i a més tinguin reconeguda la condició de vulnerable sever o vulnerable sever en risc d'exclusió social, durant el període a què es refereix el paràgraf anterior, amb independència del preu de l'electricitat del mercat a l'engròs.