Salta al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Renúncia al règim simplificat

Amb caràcter general, la renúncia al règim simplificat s'haurà d'efectuar a l'hora de presentar la declaració de començament de l'activitat (cas en què, la renúncia assorteix efectes des que s'iniciï l'activitat), o el mes de desembre anterior a l'any natural en què hagi d'assortir efectes, mitjançant la presentació de la corresponent declaració censal.

Excepcionalment, el termini de renúncia al règim especial simplificat per a l'exercici 2021, és des del 24 de desembre fins al 31 de gener de 2021.

Les renúncies i revocacions presentades per a l'any 2021 durant el mes de desembre de 2020, amb anterioritat al 24 de desembre, s'entendran presentades en període hàbil, podent ser modificada l'opció realitzada en el termini esmentat en el paràgraf anterior.

S'entendrà també realitzada la renúncia quan es presenti en termini l'autoliquidació del primer trimestre de l'any aplicant el règim general. En cas d'inici d'activitat, s'entendrà efectuada la renúncia si s'aplica el règim general en la primera autoliquidació que presenti.

La renúncia produeix efectes durant un període mínim de tres anys i s'entendrà prorrogada tàcitament en els anys següents, llevat que sigui revocada el mes de desembre anterior a l'any natural en què hagi de produir efectes.

No obstant això:

  1. Els contribuents que hagin renunciat al règim simplificat per a l'exercici 2020 podran optar per aquest régímen en l'exercici 2021 o 2022.

  2. Els contribuents que renunciïn al règim simplificat per a l'exercici 2021, podran tornar a determinar el rendiment net de la seva activitat econòmica per aquests règims en l'exercici 2022.

Quan l'empresari o professional vingués realitzant una activitat acollida al règim simplificat i iniciés durant l'any una altra susceptible d'acollir-se a aquest règim, o al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca, la renúncia al règim especial corresponent per aquesta última activitat no tindrà efectes per a aquell any respecte de l'activitat que es venia realitzant amb anterioritat.

Si l'any immediatament anterior a aquell en què la renúncia al règim simplificat hagués d'assortir efectes se supera el límit que determina el seu àmbit d'aplicació, aquesta renúncia es tindrà per no efectuada.