Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Models de presentació

1.Models de presentació periòdica

RègimsModelPeriodicitat
Model general 303 trimestral / mensual
Règims especials aplicables a les vendes a distància i a determinades
lliuraments interiors de béns i prestacions de serveis
369 trimestral / mensual
Règim grup entitats 322-353 mensual

Els subjectes passius que complimentin models de presentació periòdica trimestral presentaran, en el mateix termini que hagin de presentar l'autoliquidació de l'últim trimestre natural, una declaració resum, model 390, comprensiva de les diferents declaracions periòdiques presentades, a excepció dels que presentin el model 369 i d'aquells subjectes passius que resultin exonerats mitjançant Ordre del Ministre d'Hisenda i Funció Pública de l'obligació de presentar aquesta declaració resum anual, model 390 (article 1 de l'Ordre EHA/3111/2009, de 5 de novembre).

Les formes de presentació habilitades per al model 303 són les següents depenent del subjecte passiu obligat a la presentació:

 1. Les persones físiques, no obligades a utilitzar certificat electrònic, podran presentar les seves declaracions mitjançant el sistema Cl@ve o mitjançant la presentació del formulari del model 303 imprès generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu electrònica (predeclaració).

 2. Les entitats, no obligades a utilitzar certificat electrònic, podran presentar la seva declaració, mitjançant la presentació del formulari del model 303 imprès generat mitjançant la utilització del servei d'impressió ubicat a la Seu electrònica (predeclaració).

 3. Els obligats a la utilització d'un certificat electrònic reconegut:Les Administracions Públiques, aquells obligats tributaris adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents o a alguna de la Unitats de Gestió de Grans Empreses, els obligats tributaris el període de liquidació del qual coincideixi amb el mes natural, i les entitats que tinguin la forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada.

A la pàgina web de l'Agència Tributària s'incorpora un servei de ajuda a l'emplenament del model 303 per a llogaters que pot ser utilitzat exclusivament per llogaters de locals i habitatges urbans que no duguin a terme una altra activitat, i sempre que durant el trimestre no hagin realitzat operacions d'arrendament amb opció de compra, serveis complementaris d'hostaleria o Adquisicions de béns o serveis a proveïdors estrangers o establerts a les Canàries, Ceuta o Melilla.Així mateix, s'incorpora el servei de ajuda la confecció del model 303 per a autònoms o PIME que compleixin determinats requisits (no apliquin prorrata ni sectors diferenciats, realitzin operacions de comerç exterior, no tinguin clients que estiguin en recàrrec d'equivalència, no estiguin inclosos en règim de caixa ni siguin destinataris del mateix, no tinguin operacions en les quals s'apliqui la inversió de subjecte passiu).

Finalment, es recorda que en la pàgina web de l'Agència Tributària s'ha incorporat també el servei d'ajuda «Pre303.Un servei per a tothom» pareixi l'emplenament del model 303 disponible per a TOTS els contribuents segons el seu perfil d'activitat.

Les formes de presentació habilitades per al model 390 són les següents:

 • Amb certificat electrònic. Podrà ser utilitzat per tots els subjectes passius.No obstant això, és obligatori el seu ús per als subjectes passius inscrits en el Registre de devolució mensual, aquells que tinguin la condició de gran empresa o hi siguin adscrits a la Delegació Central de Grans Contribuents, els que tributin en Règim Especial del grup d'entitats, les Administracions Públiques, així com aquells que tinguin forma jurídica de societat anònima o societat de responsabilitat limitada.

 • Amb Cl@ve o sistema de firma amb clau d'accés en un registre previ com a usuari establert. Aquest sistema podrà ser utilitzat per totes les persones físiques no obligades a la utilització de certificat electrònic.

La presentació dels models 322 i 353 s'haurà d'efectuar de forma obligatòria per via telemàtica a través d'Internet amb certificat electrònic reconegut.

La presentació del model d'autoliquidació 369 «Impost sobre el valor afegit.Autoliquidació dels règims especials aplicables als subjectes passius que prestin serveis a persones que no tinguin la condició de subjectes passius, que efectuïn vendes a distància de béns i certs lliuraments interiors de béns,» podrà realitzar-se:

 • Pels subjectes passius acollits al «Règim exterior a la Unió» amb certificat electrònic reconegut.

 • Pels subjectes passius acollits al «Règim de la Unió» o al «Règim d'importació» amb certificat electrònic reconegut i amb Cl@ve, si el subjecte passiu és una persona física.

2.Models de presentació no periòdica

Hauran de presentar autoliquidació especial de caràcter no periòdic, els següents subjectes passius per les operacions subjectes indicades i en els models que s'assenyalen a continuació:

Obligats

Operacions

Model

Particulars
 • Lliurament intracomunitari de mitjans de transport nous (sol·licitud de devolució)
308
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Operacions total o parcialment impagades, la base imposable del qual es modifica
309
Persones jurídiques no empresaris
 • Lliurament intracomunitari de mitjans de transport nous (sol·licitud de devolució)
308
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Operacions total o parcialment impagades, la base imposable del qual es modifica
309
Subjectes passius que realitzin només operacions sense dret a deducció
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Operacions total o parcialment impagades, la base imposable del qual es modifica
309
Subjectes passius acollits al recàrrec d'equivalència
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Lliuraments de béns immobles subjectes i no exempts
309
 • Reintegrament de quotes reemborsades a viatgers
308
 • Operacions total o parcialment impagades, la base imposable del qual es modifica
309
Subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca
 • Adquisició intracomunitària de mitjans de transport nous
 • Adquisició intracomunitària béns
 • Inversió del subjecte passiu
 • Lliuraments de béns d'inversió, de naturalesa immobiliària subjectes i no exemptes
 • Ingrés de les regularitzacions practicades com a conseqüència de l'inici de l'aplicació del règim especial
 • Reintegrament de les compensacions indegudament percebudes
309
 • Reintegrament de compensacions a subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca
341
 • Operacions total o parcialment impagades, la base imposable del qual es modifica
309
Transportistes de viatgers o de mercaderies en règim simplificat
 • Adquisició de mitjans de transport, afectes a l'esmentada activitat, de categoria N1, N2 i N3 i que sol·licitin la devolució de les quotes de IVA suportades en la seva adquisició
308
Empresaris o professionals adjudicataris en subhastes administratives o judicials
 • Lliuraments de béns o prestacions de serveis en el marc dels procediments d'execució forçosa excepte lliuraments de béns immobles
309
Persones jurídiques, empresaris o professionals art. 5.Cuatro LIVA
 • Adquisicions intracomunitàries de serveis
309
Ens públics o establiments privats de caràcter social
 • Sol·licitud de devolució de quotes no deduïdes totalment en l'adquisició de béns objecte de lliurament posterior a Organismes reconeguts que els exportin en el marc d'activitats humanitàries
308
Beneficiaris del tipus reduït art. 91.Dos.1.4º LIVA
 • Incompliment requisits per beneficiar-se de l'aplicació del tipus reduït en les operacions de lliurament i adquisició intracomunitària de vehicles
309