Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Esquema general

En l'aplicació de l'Impost, tenint en compte el que hem vist fins ara, convé distingir dues parts clarament diferenciades:el IVA meritat i el IVA suportat deduïble.

1.IVA meritat

Perquè s'apliqui el IVA en una operació, s'ha de tenir en compte els següents aspectes:

  1. S'ha de tractar d'un lliurament de béns o una prestació de serveis realitzada per un empresari o professional, d'una adquisició intracomunitària debienes o d'una importació de béns.

  2. No s'ha de tractar d'una de les operacions declarades no subjectes o exemptes per la Llei.

  3. L'operació s'ha d'entendre realitzada a la Península o Illes Balears.

  4. L'operació s'ha d'entendre produïda o realitzada, ja que només quan es produeix o realitza s'esdevingui el IVA corresponent a l'operació que es tracti (tret que es tracti del règim especial del criteri de caixa o existeixin pagaments anticipats anteriors a la realització de l'operació).

  5. Cal determinar la quantitat (base imposable) sobre la qual s'ha d'aplicar el tipus impositiu.

  6. Determinació del tipus de gravamen corresponent a l'operació.

2.IVA suportat deduïble

En general, els empresaris i professionals poden deduir del IVA repercutit el IVA suportat en les seves compres, adquisicions i importacions, sempre que compleixin els requisits per a la deducció que poden consultar-se al Capítol 5 d'aquest Manual pràctic.