Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Vendes intracomunitàries a distància a persones les adquisicions intracomunitàries de les quals estiguin no subjectes

Els lliuraments de béns expedits des d'un Estat membre a altre amb destinació a persones jurídiques que no actuïn com empresari o professional, subjectes passius acollits al règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca o subjectes passius que realitzin exclusivament operacions que no donen dret a deduir, tributaran de la següent manera:

  1. Mitjans de transport nous:tributaran en l'Estat membre de destinació com a adquisició intracomunitària de béns i com a lliurament intracomunitari exempt en l'Estat membre d'origen.

  2. Béns objecte d'impostos especials: tributaran en l'estat membre de destinació com a lliurament de béns.

  3. Béns acollits al règim especial de béns utilitzats: tributaran en l'Estat membre d'origen d'acord amb les normes reguladores de l'esmentat règim.

  4. Béns objecte d'instal·lació o muntatge: tributaran en l'Estat membre de destinació com a lliurament de béns exclòs del concepte de venda intracomunitària a distància, i per tant del règim de la unió de la finestreta única

  5. Per al resta dels béns, cal distingir si l'adquisició està subjecta com a adquisició intracomunitària en l'estat membre de destinació o no ho està:

    1. Si l'adquisició està subjecta com a adquisició intracomunitària per haver-se superat els límits de l'article 14 de la LIVA o haver-se exercit l'opció prevista al mateix article, l'operació tributarà com a adquisició intracomunitària en l'Estat membre de destinació i com a lliurament intracomunitari exempt en l'Estat membre d'origen.

    2. Si al contrari, l'adquisició no està subjecta com a adquisició intracomunitària, l'operació tributarà d'acord amb els mateixos criteris aplicables a les vendes intracomunitàries a distància a consumidors finals i serà susceptibles d'incloure's en el règim de la unió de la finestreta única.