Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisits subjectius

Poden aplicar el Règim Especial del criteri de caixa (d'ara endavant RECC), els subjectes passius el volum d'operacions del qual durant l'any natural anterior no hagi superat els 2.000.000 d'euros.

Per al càlcul del volum d'operacions es prendrà l'import total de les mateixa, exclòs el IVA i en el seu cas el recàrrec d'equivalència i la compensació a tant alçat, dels lliuraments de béns i prestacions de serveis efectuades pel subjecte passiu durant l'any natural anterior, exclosos les exemptes, així com els lliuraments ocasionals de béns immobles, les de béns d'inversió i les operacions financeres i les exemptes relatives a l'or d'inversió no habituals.Les operacions s'entendran realitzades quan es produeixi o s'hagués produït la meritació del IVA si a les operacions no els hauria estat d'aplicació el RECC.

Quedaran exclosos els subjectes passius els cobraments en efectiu dels quals respecte d'un mateix destinatari durant l'any natural anterior superin la quantia de 100.000 euros.