Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Procediment

El procediment per fer efectiva la devolució de les quantitats satisfetes en concepte de IVA pels viatgers que no tinguin fixada la seva residència en territori de la Comunitat serà la següent:

 1. El venedor haurà d'expedir la corresponent factura i el document electrònic de reembors disponible a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en els que es consignaran els béns adquirits i, separadament l'impost que correspongui.Cal assenyalar que, en aquests supòsits, el venedor està obligat en tot cas a expedir factura completa, no podent substituir aquesta per cap altre document.Al document electrònic de reembors s'haurà de consignar la identitat, data de naixement i nombre de passaport o, en el seu cas, el número del document d'identitat del viatger.

 2. Els béns hauran de sortir del territori de la Comunitat en el termini dels tres mesos següents a aquell en què s'hagi efectuat el lliurament.

  A tal efecte, el viatger presentarà els béns a la duana d'exportació, que acreditarà la sortida mitjançant el corresponent visat al document electrònic de reembors.L'esmentat visat es realitzarà per mitjans electrònics quan la duana d'exportació es trobi situada al territori d'aplicació de l'impost.

 3. El viatger remetrà el document electrònic de reembors visat per la Duana al proveïdor, qui li tornarà la quota repercutida en el termini de quinze dies mitjançant xec, transferència bancària, abonament en targeta de crèdit o un altre medi que permeti acreditar el reembors.

  El reembors de l'impost satisfet també pot fer-se efectiu a través d'entitats col·laboradores autoritzades per la AEAT.En aquest cas, el viatger presentarà el document electrònic de reembors visat per la Duana a l'entitat, qui abonarà l'import.

  Posteriorment aquestes entitats remetran els documents electrònics de reembors, en paper o en format electrònic, als proveïdors, els quals estaran obligats a efectuar el corresponent reembors.

  El proveïdor o, en el seu cas, l'entitat col·laboradora, hauran de comprovar el visat del document electrònic de reembors a la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària fent constar electrònicament que el reembors s'ha fet efectiu.