Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Factures expedides per tercers

Els documents de facturació que ha d'expedir un empresari o professional poden ser confeccionats materialment per un tercer o pel mateix destinatari de l'operació (client).En qualsevol cas, l'expedidor de la factura, i responsable del compliment de l'obligació, continua sent l'empresari o professional que realitza l'operació, per la qual cosa seran les seves dades identificatives les que es consignin al document.

Quan l'obligació sigui complerta per un client de l'empresari o professional s'estableixen requisits específics:

  1. Ha d'existir un acord previ entre ambdues parts.

  2. Cada factura ha de ser objecte d'acceptació per part de l'empresari o professional que hagi realitzat l'operació.

  3. Les factures seran expedides en nom i per compte de l'empresari o professional que hagi realitzat les operacions.

Les factures expedides pels destinataris o per tercers han de tenir una sèrie diferent per a cada un d'ells.

Els subjectes passius els llibres registre de l'Impost del qual s'hagin de portar a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, que hagin optat pel compliment de l'obligació d'expedir factura pels destinataris de les operacions o per tercers, hauran de presentar una declaració censal comunicant l'esmentada opció, la data a partir de la qual l'exerceixen i, en el seu cas, la renúncia a la mateixa i la data d'efecte.