Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Altres exempcions

Estan exemptes les següents operacions:

  • Les prestacions de serveis i els lliuraments de béns accessoris a elles, que constitueixin el servei postal universal sempre que siguin realitzades per l'operador o operadors que es comprometen a deixar tot o part del mateix.Aquesta exempció no s'aplicarà als serveis les condicions de prestació del qual es negociïn individualment (veure consulta DGT V0643-10).Estan subjectes i no exempts, tanmateix, els serveis locals, tant si els presten empreses privades com si ho fa Correos.

  • Els serveis deixats directament als seus membres per unions, agrupacions o entitats autònomes, incloses les Agrupacions d'Interès Econòmic, constituïdes exclusivament per persones que exerceixin essencialment una activitat exempta o no subjecta quan es presentin determinades condicions.Queden exclosos de l'esmentada exempció els serveis deixats per les esmentades entitats als membres que exerceixin les activitats exemptes a què es refereixen els números 16è, 17è, 18è, 19è, 20è, 22è, 23è, 26è i 28è de l'article 20.Uno de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit.

  • Els lliuraments de béns i prestacions de serveis que, per al compliment de les seves finalitats específiques, realitzi la Seguretat Social.

  • Els lliuraments de segells de Correus i efectes timbrats de curs legal a Espanya per import no superior al seu valor facial.

  • Les loteries, apostes i jocs organitzats per la Societat Estatal Loteries i Apostes de l'Estat i l'Organització Nacional de Cecs Espanyols i pels organismes corresponents de les Comunitats Autònomes, així com les activitats que constitueixin els fets imposables dels tributs sobre el joc i combinacions aleatòries.